Ehitussõnastik

AB / CDE / FGH / IJK / LMN / OPR / STUVÕÄÖÜ

Iganemine, moraalne vananemine - vastuolu tekkimine ehitisele esitatavate muutunud nõuete ja senise lahenduse vahel.
Infrastruktuur - piirkonna majanduslikuks arenguks ja ühiskonna heaoluks vajalik materiaalne baas - riigi, avalikõiguslike ja eraettevõtjate rajatud ehitiste ning abinõude kogum. Eristatakse tehnilist infrastruktuuri (nt veondus, side, energia- ja veevarustus, jäätmemajandus) ja sotsiaalset infrastruktuuri (nt lasteaiad, koolid, spordi- ja puhkerajatised, haiglad, hooldekodud, kultuuriasutused).
Insener - kõrgharidusega tehnikaspetsialist, kes kavandab, arendab, konstrueerib või kontrollib tehnilisi seadmeid ning süsteeme, projekteerib ja organiseerib nende valmistamist või juhib nende tööd.
Interjöör - sisemik, siseruumi kujundus.
Investeerija - juriidiline või füüsiline isik, kes paigutab oma raha ettevõtlusse kasusaamise eesmärgil.
Investeering - pikaajalise kasusaamise eesmärgil tehtav rahamahutus.
Isoleerimistööd - tööd ehituskonstruktsioonide, hoonete ja seadmete kaitsmiseks välismõjude eest või nende kasutusomaduste ja -tingimuste parandamiseks. Isoleerimistöid tehakse ehitiste kaitsmiseks sissetungiva pinnasvee või agressiivsete vedelike vastu. Samuti eriehitiste(nt basseinid, mahutid) vedelikukindluse tagamiseks(hüdroisolatsioon), hooneist või seadmeist väliskeskkonda või vastupidi suunduva soojusvoo vähendamiseks(soojusisolatsioon) ning seadmetes ja ehituskonstruktsioonides levivate õhu- ja löögihelide tõkestamiseks(heliisolatsioon).
Isoleermaterjal - isolatsioonina või isolatsiooni valmistamiseks kasutatav materjal.

Joonis - ehitise, tarindi, seadme või nende osade üheselt määrav graafiline kujutis koos valmistamiseks ja kontrollimiseks vajalike andmetega.
Jäävdeformatsioon, plastne deformatsioon - deformatsioon, mis ei kao seda põhjustanud (jõu või) mõjuri lakkamisel.

Kaetud tööde akt - õigusaktidele vastav dokument, mille ehitaja koostab iga konstruktsiooni või ehitise osa kohta, mis kaetakse järgmistel ehituse etappidel muu konstruktsiooniosa või materjaliga ning millega seoses kaob hilisem võimalus nende vahetuks ülevaatamiseks. Kaetud tööde nimekiri tuleks koostada projekti seletuskirjas. Omaniku ehitusjärelevalve teostajal on õigus nõuda selle täiendamist.
Kaevamisluba - kohaliku omavalitsuse antav luba kaevetöödeks.
Kaeveluba - kohaliku omavalitsuse antav luba kaevetöödeks.
Kaheetapiline pakkumine - pakkumismenetlus, mille puhul pakkujad esitavad esimesel etapil üldise pakkumuse hinda spetsifitseerimata, teisel etapil teeb ostja väljavalitud pakkujatele ettepaneku esitada lõplik pakkumus koos hinna spetsifitseerimisega (üksikasjaliku esitamisega).
Kaksikelamu - kaks plokistatud üksikelamut.
Kalenderplaan - projekti teostamiseks vajalike tööde kronoloogiline järjestus.
Kalenderplaanimine - projekti teostamiseks vajalike tööde ajaline järjestamine tehnoloogilise järgnevuse ja optimaalse kestuse alusel.
Kandesein - vundamendile otse või muu elemendi kaudu toetuv hoone sein, mis kannab omakaalu, vahelagede, katuslae jm koormust.
Karkass - on hoone kandekonstruktsioon. Karkass annab hoonele tugevuse ja püsivuse. Põhielementideks on sambad ja neile toetuvad talad. Täieliku karkassiga hoonetes on sise- ja välisseinad vabastatud koormusest. Sellisel juhul on välisseinte eesmärgiks soojapidamine ja oma raskuse kandmine, siseseinte eesmärk on tube eraldada.
Kasulik pindehitise, välja arvatud elamu, kasulik pind on ehitise kasutamise otstarvetele vastavate pindade ja nende teenindamiseks vajalike pindade summa. Elamu kasulik pind on eluruumide (korterite) kasulike pindade (elamispind ja abiruumide pind), lahuspindade, mitteeluruumide pindade ja üldkasutatavate pindade summa. Kasuliku pinna määramisel ei võeta arvesse ehitist kui tervikut teenindavate ruumide pindu, nagu näiteks trepikoja, katlamaja või tehnilise ruumi pindu. Elamu kasuliku pinna liigid on: elamispind; abiruumide pind; lahuspind; üldkasutatav pind; mitteeluruumide pind. 
Katus - maja pealmine osa, mis hoiab ära sajuvee ja lumesulamisvee tungimise ruumidesse.
Kellu - müürsepa või krohvija labidake.
Keraamika - savitöötooted. Ka savitöö- ja pottsepakunst.
Killustik - kivimi või tehiskivi purustamisel saadav nurgelistest tükkidest sõmer materjal(lähtematerjali järgi nt pae-, graniidi-, pimsi-, tellisekillustik).
Kinnisvara - liikumatu vara (nt veekogud, maa, hooned jne).
Kinnitusdetailid - lahtivõetavate masinaosade ja muude konstruktsioonielementide ühendamiseks või kinnitamiseks kasutatavad standarddetailid(nt polt, kruvi, mutter jne).
Kips - ehitusmaterjal, õhksideaine. Veega segades tekitatakse "taigen", mis tardub ja kivistub kiiresti - tekib kipskivi, mille survetugevus (3,5-20 MPa) on pöördvõrdeline taignas sisaldunud vee kogusega. 
Klaas - on läbipaistev, suhteliselt tugev, raskesti kuluv, oluliselt inertne ja bioloogiliselt mitteaktiivne materjal, millest saab kujundada väga siledaid ja mitteläbilaskvaid pindu. Need soovitavad omandused on võimaldanud väga paljusid rakendusi.
Kogupind (korter või mitteeluruum) - korteri või mitteeluruumi kogupind on korteri või mitteeluruumi kasutamise otstarbele vastavate kasulike pindade ning rõdude, lodžade ja terrasside avatud netopindade summa. Rõdu, ložda ja terrassi avatud netopind on vastavalt kas kaetud või katmata rõdu, lodža või terrassi pind, mis on osaliselt või kogu ulatuses konstruktsiooniga piiratud või piiramata.
Konstruktsioon - ehitise kande- või piirdetarind, mille projekteerimisel on üldjuhul tarvis ehitusmehhaanika arvutusi. Põhielemendid on postid, talad, raamid, kaared, vandid, pindkandurid ja massiivid. Ehitise konstruktsioonideks on: kande- ja jäigastavad konstruktsioonid, sealhulgas vundament, vahe- ja katuselaed; piirdekonstruktsioonid, sealhulgas välissein ja katus. Ehitise konstruktsioonide andmeteks on konstruktsiooni liigi ja materjali andmed.
Korruste arv - ehitise korruste arvu määramisel võetakse arvesse ehitise kõikide korruste arv. Ehitise maapealsete korruste arv, mille hulka kuulub ka soklikorrus, kui selle lagi on ümbritsevast keskmisest maapinnast vähemalt kahe meetri kõrgusel, ja katusekorrus, tähistatakse nullist suurema arvuga. Ehitise maa-aluste korruste arv tähistatakse nullist väiksema arvuga. Muutuva korruselisusega ehitise korral määratakse korruselisus nii madalaima ehitise osa kui ka kõrgeima ehitise osa kohta.
Kraana - tõstemasin, mida on väga mitmesuguse ehitusega ja käitamisviisiga ning mille tõstejõud ulatuvad mitmesaja tonnini.
Kronstein - seinapukk, laagri toeks seina külge kinnitatud pukk.
Krunt - tiheasustusalal paiknev maatükk, mis on mõeldud ehituse otstarbeks. Ehituse kontekstis ja ehituse ajal nimetatakse seda ehitusplatsiks.
Kruus - on purdsete, mille osakeste läbimõõt on valdavalt 2...64 mm. Purdsette terasuurus, mida nimetatakse kruusaks, on erinevates maades erinev. Kruusast peenem purdsete on liiv.
Käsundusleping - ehituse kontekstis leping, mille objektiks on omanikule osutatav ehituse juhtimisteenus, ehituse omanikujärelevalve teenus või mõlemad koos.
Köetav pind - hoone köetavaks pinnaks loetakse ruumide pinda, mille õhu temperatuur kütteperioodil oluliselt ei reageeri välisõhu temperatuuri muutustele.