Ehitussõnastik

AB / CDE / FGH / IJK / LMN / OPR / STUVÕÄÖÜ

Laajamine, vertikaalplaneerimine - maapinna reljeefi muutmine pinnase eemaldamise, lisamise või tasandamise teel.
Lahkmejoon - asustusüksuse territooriumi piiritlev mõtteline joon. Lahkmejooned kantakse maakatastrikaardile koos asustusüksuse nime ja liigi äranäitamisega.
Laiendamine - olemasoleva ehitise suurendamine peale-, kõrvale- või allaehitamise teel.
Lamekatus - lamekatuse all mõeldakse katust, mille kalle on väiksem kui 5% ja mille katusekatteks on rullmaterjalidest hüdroisolatsioonikiht. Lamekatustena käsitletakse ka muutuva kaldega rullmaterjalidest kattega katuseid, kus kalle võib olla 0°...90° (kuplid, saagkatused jne.)
Lammutamine - ehitise või selle osa likvideerimine, et vabastada koht uuele ehitisele vm.
Lammutusluba - kohaliku omavalitsuse antav luba ehitise lammutamiseks.
Lammutusprojekt - koostatakse ühes tööprojekti staadiumis, näidates ära tööde järjekorra, vajadusel ajutise toestamise ja lammutatavate materjalide ligikaudsed kogused, ka jäätmekäitluse.
Laudsepatööd, ehitustisleritööd - hööveldatud puittoodete (ukse- ja aknaplokid, aknaraamid, ukselehed, põrandaliistud, piirlauad, püsimööbel) valmistamine ja paigaldamine.
Leping - projekti osapoolte vaheline kirjalik lubaduste kogu või kokkulepe. Muudab kehtetuks kõik eelnevate läbirääkimiste või kokkulepete (nii kirjalike kui ka suuliste) tulemused, kui lepingus pole kokku lepitud teisiti.
Lepingumuudatused - pärast lepingu allakirjutamist lepingus tehtavad parandused ja täiendused.
Lepinguhind - tööde ja teenuste koguhind, mis tuleb vastavalt lepingule tasuda töövõtjale.
Lepingukestus - ajavahemik lepingu allakirjutamise päevast lepingu (normaalse või ennetähtaegse) lõpetamise päevani.
Lepingumuudatused - pärast lepingu allakirjutamist lepingus tehtavad parandused ja täiendused.
Liiv - on purdsete, mille terasuurus on 0,0625...2 mm (Wentworthi lõimiseskaala).
Liivapaber - on paber või riie, mille ühele poolele on liimitud peent liiva, mida kasutatakse abrasiivina. Laiemas mõttes nimetatakse liivapaberiks mis tahes abrasiivpaberit.
Linna  või valla  ehitusmäärus - kohalike olude arvestamiseks kehtestatud määrus, mis seab üldised ehitus- ja maakasutustingimused ning täpsustab planeerimis- ja ehitusseadusega
kehtestatud nõudeid.
Linnaline asula - üldjuhul vähemalt 300 alalise elanikuga tiheasustusega asula. Olenevalt ajaloost, rahvaarvust, majandusest, haldusest jm teguritest saab olla linn, alev või alevik.
Lubi - on kivide liitmiseks ja kivistuvates segudes kasutatav ehitusmaterjal. Ehitusmaterjalina kasutatav kustutatud lubi ehk kaltsiumhüdroksiid reageerib ajapikku õhus leiduva süsihappegaasiga ning muutub kõvaks ja vastupidavaks (st. taastab oma esialgse seisundi), teisi kivimeid siduvaks kaltsiumkarbonaadiks ehk kaltsiidiks. Kaltsiit on lubjakivi, marmori ja kriidi põhiline koostisosa.
Lähteülesanne - dokument, mis sisaldab tellija ettekujutuse kavandatavast ehitisest ja omavalitsuse nõuded, mida projekteerija peab järgima, ning määrab ehitise tööea ja kvaliteeditaseme.

Maa-ala planeering, planeering - plaanimise tulemusena saadav maa-ala arengu kava. Planeeringu liigid on üleriigiline-, maakonna-, üld- ja detailplaneering.
Maa-asula - küla.
Maakataster, kataster - andmekogu, mis koosneb maaregistrist koos katastrikaartidega ja katastriarhiivist.
Maakonnaplaneering - planeering, mis koostatakse kogu maakonna territooriumi või selle osa kohta.
Maaregister - katastriüksuste kohta peetavate ja registreeritavate andmete kogu.
Maastikuarhitektuur - arhitektuuriharu, mille ülesanne on hõlvatud maastike sihipärane kujundamine inimesele funktsionaalselt, ökoloogiliselt ja esteetiliselt soodsaks elukeskkonnaks, maastikukasutuse sellekohane suunamine ja tehislike maastikuvormide(ka ehitiste) seostamine loodusega(haljastus jmt).
Maatüki olulised osad - maatükiga püsivalt ühendatud asjad, nagu ehitised, kasvav mets, muud taimed ja koristamata vili, samuti maatükiga seotud asjaõigused. Võõrale maale hoonestusõiguse alusel ehitatud ja maaga püsivalt ühendatud ehitis, samuti maaga mööduvaks otstarbeks ühendatud asi ei ole maatüki oluline osa. Hoonestusõiguse lõppemisel maatükile jäänud ehitis muutub maatüki oluliseks osaks.
Maatükk - maa- ja veeala piiritletud osa.
Maht - ehitise maht on ehitise füüsiline maht, mille määramisel ei võeta arvesse ehitisealuseid läbisõite. Hoone maapealse osa maht määratakse hoone esimese korruse piirde väliskontuuri mööda tehtud horisontaallõikepinna korrutamisel hoone täiskõrgusega, millele lisatakse pööningukorruse maht, kui pööningukorrusel on võimalik ruumide väljaehitus, mille kõrgus ületab 1,6 meetrit ning laius on üle 1 meetri. Hoone maa-aluse osa maht määratakse sokli kõrguselt tehtud horisontaallõikepinna korrutamisel keldrikorruse põrandast esimese korruse puhta põrandani arvestatud kõrgusega.
Majavamm - majaseen.
Maketimeetod - ehitiste ja seadmete vähendatud mudelite (makettide) kasutamine projekteerimisel.
Mansardkorrus - mansardkatusega piiratud korrus.
Metallid - lihtained, mis läigivad iseloomulikult, juhivad hästi soojust ja elektrit ning on enamasti hästi sepistatavad.
Mineraalsideaine - on aine, mis muutub vee või taigna taolisest olekust kivi taoliseks.
Montaažitööd - ehitustarindite, sanitaar-, elektri- ja tehnoloogiaseadmete paigaldamine ning kinnitamine.
Moraalne vananemine, iganemine - vastuolu tekkimine ehitisele esitatavate muutunud nõuete ja senise lahenduse vahel.
Mullatööd - ehitustöö, mis hõlmab pinnase kaevamise ja teisaldamise, nt mullakihi koorimine, pinnase kaevamine, laajamine, teemulde, tammi, kanali jne ehitamine.
Mõõdistusjoonised - olemasoleva ehitise mõõdistamise alusel koostatavad joonised ehitise ümberprojekt(eer)imiseks või juriidiliseks vormistamiseks (registrisse kandmiseks).
Müür - loodus- või tehiskivist (sh betoonist) eraldiseisev sein. Kasutatakse põhiliselt piirde- või kaitseehitisena.
Müüritööd - loodus- ja tehiskividest (tellistest, plokkidest) tarindite püstitamisel (müürimisel) tehtavad ehitustööd.

Nivelleerima - a) loodima, maapinna kõrgusvahesid määrama. b) tasandama, erinevusi kaotama.
Nivelliir - riist nivelleerimistöödeks, koosneb väikesest pikksilmast, sellega ühendatud vesiloodist ja kolmjalgsest alusest.
Nurgik - vanaaegse nimetusega vinkel, mõõt, millega märgitakse töödeldavaile esemeile täisnurki või kontrollitakse pindade ja(või) sihtide ristsust.