Ehitussõnastik

AB / CDE / FGH / IJK / LMN / OPR / STUVÕÄÖÜ

Omand (omandiõigus) - isiku täielik võim asja üle. Omanikul on õigus asja vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamist.
Omanik - ehitusliku investeerimisprojekti algataja ja läbiviija. Tema toimingud projekti läbiviimisel olenevad sellest, kas ta ehitab müügiks, väljarentimiseks või enda poolt hõivamiseks.
Omanikujärelevalve - ehitise omaniku volitatud esindaja pidev järelevalve ehitusel.
Omavoliline ehitis - ehitusloata püstitatud ehitis või selle osa.
Ostja - riigi või kohaliku omavalitsusüksuse asutus või muu avalik-õiguslik juriidiline isik, kes taotleb hankelepingusõlmimist või on selle sõlminud.
Otsetöövõtja - tellija valitud juriidiline või füüsiline isik lepingujärgse töö tegemiseks, kes töötab paralleelselt töövõtjaga. Vastutab tehtud tööde eest teda ametisse võtnu ees.
Otstarbekusuuring - ehitusprojekti algetapp, mille käigus tehakse hoonestaja vajaduste ja nõudmiste, ehitusvõimaluste, mitmesuguste piirangute ning hinnanguliste kulude analüüs ja valitakse sobiv lahendus. Otstarbekusuuringu osad on teostatavusuuring ja tasuvusuuring.

Paekivi - ehk paas on karbonaatkivimi rahvapärane nimetus. Tuntumad Eesti paekivid on lubjakivi ja dolomiit. Paas on hõlpsasti töödeldav ning aegade jooksul on sellest valmistatud kauneid skulptuure.
Pakkuja - pakkumises osalev juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja.
Pakkumisdokumendid - tehnilisel projektil põhinevad
projektdokumendid ulatuses, mis võimaldab ehituspakkumise korraldamist. Pakkumisdokumendid sisaldavad eri tööde kirjeid, töömahtude loetelusid ja viitavate dokumentidena jooniseid ning muid ehitustöövõtu korraldamiseks vajalikke dokumente.
Pakkumise väljakuulutamine - ostja avalik teadaanne hanke objekti andmete ning tähtaegade, pakkujate kvalifitseerimise, pakkumiskutse väljastamise ja pakkumuse vormistamise kohta.
Pakkumiskutse - pakkumise väljakuulutamise andmetega kooskõlas olevad hanke kvaliteeti ja tehnilisi näitajaid iseloomustavad dokumendid, kus esitatakse andmed pakkumismenetluse, tähtaegade ning hindamiskriteeriumide kohta.
Pakkumus - pakkujalt tellijale tehtav töö hinda, tähtaega jm käsitlev ettepanek töövõtulepingu sõlmimiseks.
Pakkumuse tagatis - rahasumma, väärtpaber või krediidiasutuse garantii, mida võib tellija pakkujalt nõuda kindlustamaks pakkuja kohustuste täitmise või täitmata jätmisel kahjude hüvitamise.
Pakkumushind - pakkumuse lõplik hind, mida pakkuja küsib tellijalt pakkumiskutses määratud tööde tegemiseks ettenähtud kvaliteedi ja tähtajaga.
Pangakrediit, pangalaen - laen, mille puhul võlausaldajaks on pank ja võlgnikuks selle klient (juriidiline või füüsiline isik).
Pealmaakorrus - korrus, mille põrand on maapinnast kõrgemal või maapinnast madalamal vähem kui pool ruumi kõrgust.
Peatöövõtja - fikseeritud hinnaga lepingute puhul võtab endale vastutuse ehituse hinna eest.  Nimetatakse ka traditsiooniliseks töövõtu skeemiks.
Piiratud (osalusega) pakkumine - pakkumismenetlus, mille puhul ostja peab (vajalike tingimuste olemasolul) läbirääkimisi eelnevalt väljavalitud pakkujatega.
Piirdetarind - tarind, mis eraldab ruumi teisest ruumist, välisõhust või pinnasest.
Piirhind - projekti ettevalmistusetapi eskiisprojekti tasuvusarvutustest lähtuv ehitusmaksumus, mis võiks olla seatud projekteerimisfirmale projekteeritavaehituse maksumuse piiriks.
Piirimärk - piiripunkti tähis looduses.
Pindkandur - plaadid, koorikud (konstruktsioonidel).
Pinge(te) vaibe, pinge(te) relaksatsioon - deformatsiooni säilitamiseks vajaliku jõu ja seega ka pinge(te) järkjärguline vähenemine kehas.
Pinnasemehaanika - mehaanika haru, mis käsitleb pinnase (v.a kaljupinnase) käitumist koormuse vm mõjurite toimel.
Planeering, maa-ala planeering - plaanimise tulemusena saadav maa-ala arengu kava. Planeeringu liigid on üleriigiline-, maakonna-, üld- ja detailplaneering.
Plastne deformatsioon, jäävdeformatsioon - deformatsioon, mis ei kao seda põhjustanud (jõu või) mõjuri lakkamisel.
Plastsus - keha omadus välisjõu või sisepinge mõjul jäävalt deformeeruda.
Plastsusteooria - tahke keha mehaanika haru, mis käsitleb välisjõudude mõjul kehas tekkivaid plastseid (jäävaid) deformatsioone ja pingeid.
Pool-allmaaehitis - ehitis, mis ei kuulu allmaaehitiste hulka, kuid mille kõrguse keskkoht on allpool maapinda.
Projekt, ehitusprojekt - a) ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb seletuskirjast, materjalide loetelust ja spetsifikatsioonist (sisaldab koguseid ja mõõte), tehnilistest ja arhitektuurilistest joonistest, hooldusjuhenditest ja muudest asjakohastest dokumentidest ja materjalidest. Ehitusprojekti sisu ja mõiste juriidiliselt on esitatud ehitusseaduses. Ehitusseaduse § 18 kohaselt on ehitusprojekt ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjast, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest dokumentidest. Ehitusprojekt peab olema koostatud mahus, mis võimaldab hinnata ehitisele õigusaktides esitatud nõuete täitmist. Ehitusprojekti olemasolu on oluline ka hilisema ekspluatatsiooni ja hoolduse läbiviimise seisukohast. Iga teine isik või organisatsioon saab ehitusprojekti abil ülevaate ehitise tehnilisest lahendusest ja oskab selle põhjal teha hooldus-, remondi- ja renoveerimisplaane, samuti ehitise parendus- ja laiendusplaane (näiteks lisakorrused, lisaukseavad jne); b) ehitamiseks, remontimiseks, rekonstrueerimiseks, restaureerimiseks jms. vajalik tehniliste dokumentide komplekt. Koostatakse ehitusnormide alusel.
Projektdokumendid - ehitise tehnilist ja arhitektuurilist lahendust ning majanduslikku hinnangut sisaldavate dokumentide kogum.
Projekt(eer)ija - juriidiline või füüsiline isik, kes (tellija soovil) koostab projektdokumendid.
Projekt(eer)imine - ehitamiseks tarvilike projektdokumentide väljatöötamine.
Projekt(eer)imistingimused - kohaliku omavalitsuse poolt antavad detailplaneeringu nõudeid täpsustavad tingimused, mis määravad arhitektuurilised, ehituslikud ja muud projekteerimise lähteandmed ning asutused, kellega projektdokumendid tuleb kooskõlastada.
Projekti autor - projekti või selle osa kavandanud füüsiline või juriidiline isik, kellele seaduse järgi laieneb autoriõigus.
Projekti juht - projekteerimist ja/või ehitamist korraldav ning selle eest vastutav füüsiline või juriidiline isik.
Projekti juhtimine - arhitekti, inseneri vm spetsialisti (või ka juriidilise isiku) tegevus tellijale projekti kavandamisel ja teostamisel, s.o vastutuse kandmine projekti eduka teostamise ja selleks ettenähtud raha sihipärase kasutamise eest.
Purdsete - on pude kulutuse tagajärjel tekkinud mitmesuguse suuruse ja koostisega sete.
Tsementeerunud purdsetteid nimetatakse purdkivimiks. Purdsetted ja purdkivimid moodustavad purdsetendi. Purdsetteid jaotatakse täpsemalt purdosakeste mõõtmete alusel. Purdsetteks on näiteks liiv, kruus, veerised, aleuriit ja rahnud.
Puusepatööd - peamiselt jämeda töötlusega puittarindite ja -detailide (välis- ja vaheseinad, vahelaed, põrandad, tellingud, töölavad, raketised, ehitusinventar) valmistamine
ja paigaldamine.
Põhiprojekt - detailiseerib ja täpsustab eelprojekti andmeid. Põhiprojekt peaks sisalduma töömahtude loetelud, töökirjeldused ja spetsifikatsioonid. Põhiprojekti järgi ei saa veel ehitada. VT. Tööprojekt.
Põlisus, kestvus - tarindi võime säilitada kogu nõutava kasutusea jooksul kasutuskõlblikkus ja tugevus. Ehitise põlisus sõltub põhitarindeist.
Põllumajandusliku kinnisasja päraldised - põllumajandusliku otstarbega kinnisasja majandamiseks kasutatav põllumajandusinventar, -masinad ja -loomad, samuti maatüki
saadused, mis on vajalikud majandamise jätkamiseks järgmise saagini.
Päraldis - vallasasi, mis olemata peaasja oluline osa, teenib peaasja ning on sellega seotud ühise majandusliku eesmärgi ja sellele vastava ruumilise seose kaudu.
Pööning - katuse ja ülemise korruse lae vaheline ruum.
Pööningukorrus, katusekorrus  - katuse alla või pööningule ehitatud kasutusotstarbelised ruumid.
Püsivus - ehitise võime vastu panna jõududele, mis püüavad teda püsiasendist välja viia.

Raadamine - maa metsast, võsast, kändudest, kividest ja jäätmetest puhastamine.
Rajatis - (alus)pinnasega püsivalt (kohtkindlalt) ühendatud ehitis, mis ei ole hoone (nt tee, tänav, kanal, pais, raudtee, sild, staadion, mast, välistorustik, tunnel, heakorrastus, inimtegevuse tulemusena valminud haljastus).
Raudbetoon - on komposiitne ehitusmaterjal, koosneb betoonist ja armeeringust (teras). Armatuur (terasvarvad) paigutatakse betooni sisse, ning need võtavad vastu tõmbejõude ja nihkejõude mida betoon ei suuda, kuna betoon töötab survele.
Reaalservituut - teeniva kinnisasja koormamine valitseva kinnisasja kasuks selliselt, et valitseva kinnisasja igakordne omanik on õigustatud teenivat kinnisasja teatud viisil kasutama või et teeniva kinnisasja igakordne omanik on kohustatud oma omandiõiguse teostamisest valitseva kinnisasja kasuks teatavas osas hoiduma.
Rekonstrueerimine - a) ehitise, ka ansambli või asumi ümberehitamine selle ajakohastamise, otstarbe muutmise või tehnoloogilise täiustamise eesmärgil; b) oletuslik (mitte autentsusel põhinev) taastamine.
Remont (seni kapitaalremont) - ehitustööd iganenud või lagunenud ehitustarindite taastamiseks või uuendamiseks.
Renoveerimine, uuendamine - üldisem termin restaureerimise, rekonstrueerimise ja remondi tähenduses.
Restaureerimine, ennistamine - ehitise või arhitektuuriansambli teatud aegse kuju (ja funktsiooni) täpne taastamine.
Revaloriseerimine, taasvääristamine - ehitise, ansambli, ajaloolise linnaosa varjatud või minetatud ehituskunstilise väärtuse taastamine (väärtust vähendavate elementide kõrvaldamise ning väärtuslike elementide esiletoomise teel).
Revitaliseerimine, taaselustamine - ehitise, ansambli või ajaloolise linnaosa funktsionaalne taastamine.
Ridaelamu - vähemalt kolm, reas kokku ehitatud, omaette sissepääsu ja oma krundiosaga elamut.
Riigihange - hange, kui see toimub riigi-, linna- või vallaeelarve; riiklike fondide; riigi poolt või tema garantiiga võetud sise- ja välislaenude; riikliku välisabi; riigi-, linna- või vallaeelarvest ja riiklikest fondidest finantseeritavate riigi või kohalike omavalitsuste või teiste avalik-õiguslike juriidiliste isikute majandustegevusest saadud tulu ja nende vara võõrandamisest saadud raha arvel.
Roome, roomamine - materjali suhteliselt aeglane deformeerumine jääva pinge juures.
Roomavus - materjali omadus muutumatus pingeseisundis jätkuvalt aeglaselt deformeeruda.
Rustika - on jämedalt tahutud kividest laotud müüritis.