Määrused ja seadused

AB / CDE / FGH / IJK / LMN / OPR / STUVÕÄÖÜ

Kehtiv Kuni Määrus/seadus
01.02.2002 Hetkel Kehtiv Eesti Arhitektuurimuuseumi põhimääruse kinnitamine Eesti Arhitektuurimuuseumi põhimäärus
18.07.2010 Hetkel Kehtiv Eesti raadiosagedusplaan¹
01.01.2010 31.08.2010 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus
01.07.2009 Hetkel Kehtiv Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus
01.01.2003 Hetkel Kehtiv Ehitamise alustamise teatise vorminõuded
01.01.2003 Hetkel Kehtiv Ehitise ekspertiisi tegemise kord
01.06.2002 Hetkel Kehtiv Ehitise endisel individualiseeritaval kujul säilimise hindamise korra ja metoodika kinnitamine
08.06.2008 Hetkel Kehtiv Ehitise kasutamise otstarvete loetelu
09.01.2003 Hetkel Kehtiv Ehitise kasutusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord
09.01.2003 Hetkel Kehtiv Ehitise kasutusloa vorminõuded 
09.01.2003 Hetkel Kehtiv Ehitise teatise vorminõuded ja esitamise kord 
18.10.2003 Hetkel Kehtiv Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra kinnitamine 
01.01.2009 Hetkel Kehtiv Ehitise tehniliste andmete loetelu 
01.01.2003 Hetkel Kehtiv Ehitise ülevaatuse kord  
01.10.2007 Hetkel Kehtiv Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded
01.01.2003 Hetkel Kehtiv Ehituse omanikujärelevalve kord  
01.10.2007 Hetkel Kehtiv Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord
01.10.2007 Hetkel Kehtiv Ehitusgeoloogiliste tööde tegemise kord
09.01.2003 Hetkel Kehtiv Ehitusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord
09.01.2003 Hetkel Kehtiv Ehitusloa vorminõuded 
24.08.2009 Hetkel Kehtiv Ehitusmaterjali ja -toote nõuetele vastavuse tõendamise kord ja eri liiki ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid  
12.12.2004 Kehtetu
Ehitusmaterjalide tootmise arendamise ja demonopoliseerimise eelarvevälise fondi moodustamise kohta  
01.01.2003 Hetkel Kehtiv Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise kord
01.06.2002 Hetkel Kehtiv Ehitusprojektide dokumentatsioonile lisatavate andmete määramine Lisa nr. 1. Loetelu 
27.02.2010 31.08.2010 Ehitusseadus¹
01.01.2003 Hetkel Kehtiv Ehitustegevuse kord veeteel või navigatsioonimärgi vahetus läheduses või mõjupiirkonnas  
26.12.2004 Hetkel Kehtiv Elamuseadus
21.06.2005 Hetkel Kehtiv Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord (Narva)
20.05.2005 Hetkel Kehtiv Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord (Rakvere)
08.03.2007 Hetkel Kehtiv Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord (Tallinn)
28.12.2009 30.09.2010 Elektriohutusseadus¹ 
19.05.2008 Hetkel Kehtiv Elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu ja esitamise kord
19.05.2008 Hetkel Kehtiv Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord
18.01.2009 Hetkel Kehtiv Elektripaigaldise tehnilise kontrolli kord, mahud ning korralise kontrolli juhud ja sagedu

01.08.2010

31.12.2010 Elektrituruseadus 
10.07.2010 30.09.2010 Elektroonilise side seadus¹  
01.01.2004 Hetkel Kehtiv Eluruumide erastamise korraldamine  
01.01.2010 Hetkel Kehtiv Eluruumide erastamise seadus
10.05.2010 Hetkel Kehtiv Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord
12.09.2009 Hetkel Kehtiv Energiatõhususe miinimumnõuded1
09.01.2003 Hetkel Kehtiv Eri liiki ehitiste ehitamise tehnilistele dokumentidele esitatavad nõuded  
01.06.2002 Hetkel Kehtiv Euroopa arhitektuuripärandi kaitse konventsiooni ratifitseerimise seadus Euroopa arhitektuuripärandi kaitse konventsioon  
20.02.2009 Hetkel Kehtiv Euroopa Liidu liikmesriigis arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu1