Määrused ja seadused

AB / CDE / FGH / IJK / LMN / OPR / STUVÕÄÖÜ

Kehtiv Kuni Määrus/seadus
31.07.2005 30.09.2010 Isikukaitsevahendi ohutusnõuded ning nõuetele vastavuse tõendamise kord¹
01.01.2010 Hetkel Kehtiv Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid*
01.01.2010 Hetkel Kehtiv Järelevalvetoimingute loetelu, mille tegemise ajal peab järelevalvetöötaja kandma eri- või kaitseriietust
12.04.2010 Hetkel Kehtiv Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord
12.10.2009 Hetkel Kehtiv Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded
01.08.2010 31.08.2010 Jäätmeseadus
01.05.2004 Hetkel Kehtiv Jäätmete tekitamiseks jäätmeluba vajavate tegevusvaldkondade tegevuste täpsustatud loetelu ning tootmismahud ja jäätmekogused, mille puhul jäätmeluba ei nõuta
30.07.2006 Hetkel Kehtiv Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu
11.06.2006 Hetkel Kehtiv Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seadus
19.05.2009 Hetkel Kehtiv Kaevandamise ja kaeveõõne teisese kasutamise ohutusnõuded1
01.12.2003 Hetkel Kehtiv Kaevandamise ja kaeveõõne teisese kasutamise projektile esitatavad nõuded
19.05.2008 Hetkel Kehtiv Kaevandamise ja kaeveõõne teisese kasutamisega tegeleva ettevõtja kohustuslikule dokumentatsioonile esitatavad nõuded
19.05.2008 Hetkel Kehtiv Kaevandamise peatamise ja lõpetamise kord
28.12.2009 31.08.2010 Kaevandamisseadus
01.02.2009 Hetkel Kehtiv Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri
25.04.2010 Hetkel Kehtiv Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded
20.06.2010 04.10.2010 Karistusseadustik¹
01.01.2009 Hetkel Kehtiv Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise aluste kinnitamine
08.07.2010 31.12.2010 Kaugkütteseadus
17.07.2010 31.08.2010 Kemikaaliseadus¹
11.03.2007 31.12.2010 Keskkonnajärelevalve seadus
12.07.2010 Hetkel Kehtiv Keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise tingimused ja kord, taotluste hindamise kriteeriumid, otsuse tegemise kord, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise kord ning aruandluse kord
06.02.2006 Hetkel Kehtiv Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid
01.02.2009 Hetkel Kehtiv Keskkonnakompleksloa taotluse esitamise, keskkonnakompleksloa taotluse saamise, keskkonnakompleksloa andmise või sellest keeldumise teatevormide kinnitamine
01.04.2007 Hetkel Kehtiv Keskkonnakompleksloa taotluse esitamise teate avalikustamine ja keskkonnakompleksloa andmise teate avaldamine Internetis
26.02.2006 Hetkel Kehtiv Keskkonnakompleksloa taotluse lisade vormid ja nende täitmise juhis
10.06.2009 Hetkel Kehtiv Keskkonnakompleksluba nõudvate alltegevusvaldkondade ja künnisvõimsuste kehtestamine ning olemasolevate käitiste käitajate poolt kompleksloa taotluste esitamise tähtaegade kehtestamine
01.04.2010 Hetkel Kehtiv Keskkonnateabe Keskuse põhimäärus
29.02.2006 Hetkel Kehtiv Keskkonnamõju hindamise aruande kvaliteedi ja keskkonnamõju hindamise menetluse kontrollimise kord
27.02.2010 31.12.2010 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus¹
19.06.2003 Hetkel Kehtiv Keskkonnamõju hindamise litsentsi ja selle taotluse vormid
01.01.2007 Hetkel Kehtiv Keskkonnaregistri seadus
01.01.2010 31.12.2010 Keskkonnaseire seadus
12.04.2010 Hetkel Kehtiv Keskkonnatasu arvutuse vormid
01.01.2010 31.12.2010 Keskkonnatasude seadus
01.01.2010 31.12.2010 Keskkonnavastutuse seadus¹
14.10.2009 31.12.2010 Kiirgusseadus¹
01.02.2009 Hetkel Kehtiv Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdooside seire ja hindamise kord ning radionukliidide sissevõtust põhjustatud dooside doosikoefitsientide ning kiirgus- ja koefaktori väärtused
01.01.2010 Hetkel Kehtiv Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus
01.07.2010 Hetkel Kehtiv Kinnisasja sundvõõrandamise seadus
12.07.2010 Hetkel Kehtiv Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus
01.07.2010 31.12.2010 Kinnistusraamatuseadus
01.08.2010
Hetkel Kehtiv Kinnistusraamatu täiendavate katastriandmete automaatne uuendamine
09.01.2003 Hetkel Kehtiv Kirjaliku nõusoleku taotluse vorminõuded ja esitamise kord
11.06.2010 Hetkel Kehtiv Kiviaia rajamise ja taastamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord
01.06.2002 Hetkel Kehtiv Kohalikele omavalitsusüksustele eluruumide ehitamiseks või ostmiseks rahaliste vahendite taotlemise ja eraldamise korra kinnitamine
01.07.2010 31.12.2010 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
01.01.2008 31.12.2010 Kohanimeseadus
01.07.2010 31.12.2010 Korruptsioonivastane seadus
15.11.2009 Hetkel Kehtiv Korteriomandiseadus
01.01.2010 Hetkel Kehtiv Korteriühistuseadus
16.10.2005 Hetkel Kehtiv Kultuuriväärtusega asja ajutise kaitse alla võtmise ja kaitse lõpetamise kord
06.06.2009 Hetkel Kehtiv Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitise püstitamise taotluse vorm
02.11.2009 Hetkel Kehtiv Kutseharidusstandard
01.05.2009 31.12.2010 Kutseseadus
20.07.2007 Hetkel Kehtiv Käidukorraldusele ja elektritööle esitatavad nõuded
01.01.2010 30.09.2010 Küttegaasi ohutuse seadus