Määrused ja seadused

AB / CDE / FGH / IJK / LMN / OPR / STUVÕÄÖÜ

Kehtiv Kuni Määrus/seadus
30.09.2004 Hetkel Kehtiv Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piirväärtused, saasteallikatest eralduvate saasteainete heitkoguste seirenõuded ja heitkoguste piirväärtuste järgimise hindamise kriteeriumid
01.07.2008 Hetkel Kehtiv Lifti ja köistee korralise tehnilise kontrolli teostamise sagedus ja kord ning kasutamisele eelneva ja erakorralise tehnilise kontrolli teostamise kord
01.01.2010 30.09.2010 Lifti ja köistee ohutuse seadus
15.07.2002 Hetkel Kehtiv Lifti, alamsüsteemi ja ohutusseadise nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning nõuetele vastavuse hindamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid
15.02.2010 Hetkel Kehtiv Liikluskorralduse nõuded teetöödel
23.12.2006 Hetkel Kehtiv Liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord
23.12.2006 Hetkel Kehtiv Liinirajatise märgistamise nõuded ja kaitsevööndis tegutsemise eeskiri
17.07.2010 31.12.2010 Looduskaitseseadus¹
30.07.2009 Hetkel Kehtiv Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord
01.05.2004 Hetkel Kehtiv Lõhkematerjali jaotus allklassidesse ja sobivusrühmadesse
04.06.2006 Hetkel Kehtiv Lõhkematerjalilao projektile ja lõhkematerjalilaole esitatavad nõuded
04.07.2010 30.09.2010 Lõhkematerjaliseadus¹
19.05.2008 Hetkel Kehtiv Lõhkematerjalitehasele ja lõhkematerjalitehase projektile esitatavad nõuded
01.11.2008 Hetkel Kehtiv Maa enampakkumisega erastamise korra kinnitamine
27.02.2010 31.12.2010 Maa hindamise seadus
01.06.2002 Hetkel Kehtiv Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine
01.11.2008 Hetkel Kehtiv Maa korralisel hindamisel kasutatav metoodika
01.11.2008 Hetkel Kehtiv Maa maksustamishinna arvutamise kord
15.06.2006 Hetkel Kehtiv Maa munitsipaalomandisse andmise kord
01.11.2008 Hetkel Kehtiv Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine
08.07.2010 31.12.2010 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus
01.08.2010 31.12.2010 Maagaasiseadus¹
01.07.2010 31.12.2010 Maakatastriseadus
01.06.2002 Hetkel Kehtiv Maakorralduse käigus kinnisasja oluliste osade hindamise korra kinnitamine
29.03.2004 Hetkel Kehtiv Maakorraldustööde tegevuslitsentside väljaandmise, peatamise ja tühistamise kord
01.01.2010 31.12.2010 Maamaksuseadus
13.02.2010 Hetkel Kehtiv Maamaksuseaduse rakendamise kord
23.11.2008 Hetkel Kehtiv Maaparandusalal tegutseva ettevõtja registreerimistaotluse ja registreeringuandmete muutmise taotluse vorminõuded ning taotluse esitamise kord
23.11.2008 Hetkel Kehtiv Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus
01.12.2007 Hetkel Kehtiv Maaparanduse uurimistööle esitatavad nõuded
01.01.2010 Hetkel Kehtiv Maaparandushoiukava sisu- ja vorminõuded ning kava koostamise kord
18.07.2010 Hetkel Kehtiv Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded
01.01.2010 31.12.2010 Maaparandusseadus
22.03.2009 Hetkel Kehtiv Maaparandussüsteemi ehitamise tehnilised nõuded
01.07.2010 Hetkel Kehtiv Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded
01.01.2010 Hetkel Kehtiv Maaparandussüsteemi ehitusloa taotluse ning ehitusloa sisu- ja vorminõuded
01.01.2010 Hetkel Kehtiv Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisile esitatavad nõuded ja ekspertiisi tegemise kord
01.01.2010 Hetkel Kehtiv Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded
01.01.2010 Hetkel Kehtiv Maaparandussüsteemi ekspertiisile esitatavad nõuded ja ekspertiisi tegemise kord
01.01.2010 Hetkel Kehtiv Maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti sisu- ja vorminõuded
01.07.2003 Hetkel Kehtiv Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve tegemise kord
01.08.2009 Hetkel Kehtiv Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid
01.07.2006 Hetkel Kehtiv Maaparandussüsteemi ühiseesvoolu uuendusprojekti sisu- ja vorminõuded
01.01.2010 Hetkel Kehtiv Maaparandussüsteemide registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus
28.12.2009 31.12.2010 Maapõueseadus
01.02.2009 Hetkel Kehtiv Maavara kaevandamisloa taotluse vorm, kaevandamisloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele lisale esitatavad täpsustatud nõuded, kaevandamisloa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise menetlustoimingute tähtajad ja kaevandamisloa vorm
01.07.2004 Hetkel Kehtiv Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded¹
01.02.2009 Hetkel Kehtiv Maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord
22.12.2003 Hetkel Kehtiv Markšeideritöö kord
30.12.2008 Hetkel Kehtiv Masina ohutuse seadus
01.05.2004 Hetkel Kehtiv Metallijäätmete täpsustatud nimistu
01.01.2010 31.12.2010 Metsaseadus
26.01.2009 Hetkel Kehtiv Metsa korraldamise juhend
14.05.2010 31.08.2010 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri
14.05.2010 31.08.2010 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded
23.01.2009 Hetkel Kehtiv Muinsuskaitse Nõukogu põhimäärus
09.07.2004 Hetkel Kehtiv Muinsuskaitselise järelevalve kord ning ehitus- ja muu töö dokumenteerimise kord
05.07.2003 Hetkel Kehtiv Muinsuskaitses osalevate usaldusmeeste õigused ja kohustused
01.07.2010 31.12.2010 Muinsuskaitseseadus
01.08.2010 30.09.2010 Mõõteseadus¹
23.01.2009 Hetkel Kehtiv Mälestise ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste konserveerimise, restaureerimise, remondi ja ehitamise projektide koostamise ja neis eelnevate uuringute tegemise tingimused ja kord ning muinsuskaitse eritingimuste koostamise kord
01.07.2002 Hetkel Kehtiv Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid
19.07.2010 Hetkel Kehtiv Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded
01.08.2008 Hetkel Kehtiv Nende maaparandussüsteemi hooldustööde loetelu, mille tegemiseks maaparandussüsteemi hooldustoetust antakse, ja hooldustööde kohta esitatavad nõuded
01.08.2010 31.12.2010 Notari tasu seadus
09.01.2003 Hetkel Kehtiv Nõuded ehitise kasutusloa taotlemisel esitatavale ehitise mõõdistusprojektile
09.01.2003 Hetkel Kehtiv Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile
09.09.2004 Hetkel Kehtiv Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale riigisaladusega seotud ehitise ja riigikaitselise ehitise ehitusprojektile
15.10.2004 Hetkel Kehtiv Nõuded ehitustööde riigihangete tunnustatud pakkujate ametlikku nimekirja kantavatele isikutele, nimekirja koostamise nõuded ja kord ning nimekirjast teavitamise kord
20.07.2007 Hetkel Kehtiv Nõuded elektriseadmele- ja paigaldisele, nende elektromagnetilisele ühilduvusele, märgistuse ja teabega varustamisele ning vastavushindamise kord1
12.10.2009 Hetkel Kehtiv Nõuded gaasipaigaldisele ja gaasipaigaldise ehitamisele
28.10.2005 Hetkel Kehtiv Nõuded kemikaali hoiukohale, peale-, maha- ja ümberlaadimiskohale ning teistele kemikaali käitlemiseks vajalikele ehitistele sadamas, autoterminalis, raudteejaamas ja lennujaamas ning erinõuded ammooniumnitraadi käitlemisele
29.12.2009 Hetkel Kehtiv Nõuded liftile, köisteele, alamsüsteemile ja ohutusseadisele, nende teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele
01.01.2003 Hetkel Kehtiv Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes
06.05.2005 Hetkel Kehtiv Nõuded maavaravarude kategooriatele ja maavaradele ning maavaravarude kasutusalade nimistu
29.04.2010 Hetkel Kehtiv Nõuded surveseadmele ning selle nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord
31.08.2002 Hetkel Kehtiv Nõuded surveseadmetöödele
19.01.2009 31.08.2010 Nõuded tulekahju-signalisatsioonisüsteemidele
30.12.2007 31.08.2010
Nõuded tuletõrjehüdrandile seadmetele
03.08.2009 Hetkel Kehtiv Nõuded veekogu paisutamise, veetaseme alandamise ja veekogu tõkestamise ning paisu kohta