Määrused ja seadused

AB / CDE / FGH / IJK / LMN / OPR / STUVÕÄÖÜ


Kehtiv Kuni Määrus/seadus
18.08.2008 31.08.2010 Objektide loetelu, mille tuleohutusülevaatus viiakse päästeasutuste poolt läbi vähemalt üks kord aastas
01.08.2010 Hetkel Kehtiv Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
02.07.2010 Hetkel Kehtiv Ohtlike veoste autoveo eeskiri¹
07.04.2003 Hetkel Kehtiv Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuete, koolitamise eeskirja ja koolituskursuse õppekava kehtestamine
17.07.2005 Hetkel Kehtiv Ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte teabelehe, ohutusaruande ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamise ja esitamise kord ning suurõnnetuse ohuga ettevõtete loetelu pidamine
21.08.2005 Hetkel Kehtiv Ohtlikust lastist teavitamise kord ja esitatavate andmete loetelu ning huvitatud isikutele ohtliku lasti kohta käiva teabe edastamise kord¹
21.03.2008 Hetkel Kehtiv Ohutusnõuniku koolituse õppekava, kutseoskusnõuded ja koolitustunnistuse vorm
17.07.2010 Hetkel Kehtiv Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord
20.06.2010 31.08.2010 Planeerimisseadus
01.06.2002 Hetkel Kehtiv Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
16.07.2009 Hetkel Kehtiv Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded
01.01.2010 Hetkel Kehtiv Põllumajandusameti põhimäärus
01.01.2010 31.08.2010 Päästeseadus
01.01.2005 31.08.2010 Päästetööde üldeeskiri
01.01.2010 31.08.2010 Rahvatervise seadus
01.01.2010 Hetkel Kehtiv Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühikud, nendest tuletatud ühikud, nende kord- ja osaühikud ning rahvusvaheliselt kehtestatud lisaühikud ja nende kasutamise viis
01.06.2002 Hetkel Kehtiv Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
19.10.2008 Hetkel Kehtiv Ratastraktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnoseisundi kontrollimise eeskiri ning nende tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded
20.06.2010 30.09.2010 Raudteeseadus
11.12.2009 Hetkel Kehtiv Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine
21.03.2008 Hetkel Kehtiv Raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete vormid
01.07.2008 Hetkel Kehtiv Reguleeritud ametikohtade ja kutsealaste tegevuste loetelu, millele ei kohaldata "Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadust"
01.06.2002 Hetkel Kehtiv Riigi maakatastri pidamise korra kinnitamine Riigi maakatastri pidamise kord
27.08.2006 Kehtetu
Riigi Muinsuskaitseameti moodustamine
01.07.2010 31.12.2010 Riigihangete seadus¹
01.01.2010 Hetkel Kehtiv Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad
08.07.2010 31.08.2010 Riigilõivuseadus
01.01.2010 Hetkel Kehtiv Riigimaale hoonestusõiguse seadmise korra kinnitamine
01.07.2010 31.08.2010 Riigivaraseadus
22.12.2006 Hetkel Kehtiv Riikliku keskkonnaseire allprogrammide teostamise kord
12.08.2005 Hetkel Kehtiv Riikliku teeregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus
21.03.2008 Hetkel Kehtiv Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord