Määrused ja seadused

AB / CDE / FGH / IJK / LMN / OPR / STUVÕÄÖÜ


Kehtiv Kuni Määrus/seadus
24.07.2009 31.12.2010 Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus¹
01.01.2010 31.12.2010 Sadamaseadus¹
25.02.2008 30.09.2010 Seadmete energiatõhususe seadus¹
01.05.2009 Hetkel Kehtiv Struktuuritoetustest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord
01.01.2010 30.09.2010 Surveseadme ohutuse seadus
27.02.2009 Hetkel Kehtiv Säästva arengu seadus
17.07.2010 Hetkel Kehtiv Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded
26.10.2008 Hetkel Kehtiv Tee ehitus- ja remonditööde dokumenteerimise nõuded ja kord
10.01.2009 Hetkel Kehtiv Tee ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise kord
15.09.2003 Hetkel Kehtiv Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded
29.05.2004 Hetkel Kehtiv Tee projekteerimise normid ja nõuded
26.10.2008 Hetkel Kehtiv Tee-ehitusloa ja teekasutusloa andmise kord ja vormid
01.06.2002 Hetkel Kehtiv Teehoiutööde ehitusjärelevalve töötajate koolituskursuse õppekava 
17.04.2005 Hetkel Kehtiv Teehoiutööde tegevusloa taotluse menetlemise kord, tegevusloa vorm ning taotluste vorminõuded 
29.05.2004 Hetkel Kehtiv Teehoiutööde tehnoloogianõuded 
01.06.2002 Hetkel Kehtiv Teeprojekti ekspertiisi tegemise kord 
01.06.2002 Hetkel Kehtiv Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded 
01.01.2010 31.12.2010 Teeseadus¹
11.09.2005 Hetkel Kehtiv Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu¹
30.11.1993 Jõustunud Tehnilise inventariseerimise büroode reorganiseerimine
01.07.2009 Hetkel Kehtiv Tehnilise Järelevalve Ameti põhimäärus
01.09.2008 Hetkel Kehtiv Tehnilise Järelevalve Ameti teenistujate koosseis
22.06.2007 Hetkel Kehtiv Tehnorajatise talumise eest tasu saamiseks taotluse esitamise kord ja taotluse vorm
01.07.2003 Hetkel Kehtiv Terviseohutuse nõuded ehitusmaterjalidele ja -toodetele
15.02.2007 Hetkel Kehtiv Tiheasustusega piirkondade välisõhus kohustuslikult määratavate saasteainete nimekiri¹
30.09.2004 Hetkel Kehtiv Tiheasustusega piirkonnad, kus on põhjendatud välisõhu kvaliteedi hindamise ja kontrolli vajadus¹
30.07.2004 31.08.2010 Tuleohutuse üldnõuded 
01.06.2002 31.08.2010 Tuletööde tuleohutusnõuded 
01.07.2007 Hetkel Kehtiv Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
01.06.2002 Hetkel Kehtiv Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord 
01.07.2009 Hetkel Kehtiv Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses¹
01.07.2004 Hetkel Kehtiv Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas  
01.04.2010 30.09.2010 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus 
01.05.2004 Hetkel Kehtiv Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
01.06.2002 Hetkel Kehtiv Ultra- ja infraheli helirõhutasemete piirväärtused ning ultra- ja infraheli helirõhutasemete mõõtmine