Määrused ja seadused

AB / CDE / FGH / IJK / LMN / OPR / STUVÕÄÖÜ


Kehtiv Kuni Määrus/seadus
01.01.2010 Hetkel Kehtiv Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded¹
17.07.2010 31.12.2010 Veeseadus
01.06.2002 Hetkel Kehtiv Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid 
27.08.2004 Hetkel Kehtiv Volituste andmine ehitusmaterjalide ja -toodete tuleohutusnõuete kehtestamiseks 
01.07.2010 31.12.2010 Võlaõigusseadus¹ 
19.07.2010 Hetkel Kehtiv Võrgueeskiri
01.07.2008 Hetkel Kehtiv Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus
19.07.2010 30.09.2010 Välisõhu kaitse seadus
23.04.2006 Hetkel Kehtiv Välisõhu saastatuse taseme määramise kord¹
01.01.2009 Hetkel Kehtiv Ühenduse tegevusloa ja selle kinnitatud ärakirja ning tasulise riigisisese autoveo tegevusloa ja sõidukikaardita korraldatavate vedude loetelu
01.01.2010 31.12.2010 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
01.02.2009 Hetkel Kehtiv Üldgeoloogilise uurimistööga, geoloogilise uuringuga ja kaevandamisega rikutud maa korrastamise kord
01.02.2009 Hetkel Kehtiv Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu aruande esitamise ning läbivaatamise kord
10.06.2005 Hetkel Kehtiv Üldgeoloogilise uurmistöö ja maavara geoloogilise uuringu tegemise kord
06.08.2010 Hetkel kehtiv Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse vorm, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele osale esitatavad täpsustatud nõuded, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa andmise menetlustoimingute tähtajad ja üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa vorm