Ehitussõnastik

AB / CDE / FGH / IJK / LMN / OPR / STUVÕÄÖÜ

Saneerimine, tervistamine - asula, selle osa või hoone sanitaarolude parandamine (nt tänavate laiendamine, haljasalade rajamine, hoonete varustamine tehnoseadmetega).
Sanitaarremont , hooldusremont (seni sanitaarremont) - perioodiline hooldustöö ehitise normaalse toimimise (ekspluatatsiooni) tagamiseks ning ehitise kasutusea pikendamiseks.
Sanitaartehnikatööd - kütte-, ventilatsiooni-, gaasivarustus-, veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine.
Sarrusetööd - ehitustöö, mis hõlmab sardbetoon- ja kivitarindite sarruse valmistamise ja monteerimise ning pingbetoontarindite sarruse pingestamise jne.
Savi - on valdavalt savimineraalidest koosnev sete.
Seletuskiri - projektdokumentide osa, mis seletab ja põhjendab ehitise otstarvet, suurust, valitud asukohta, kasutatavaid materjale ja tehnoloogilisi lahendusi ning piiranguid.
Servituut - õigus kasutada teatud juhtumeil võõrast omandit või piirata teatud suhtes omanikku.
Sideaine - on aine, mis liidab kaks või enam materjali kokku. Jaguneb mineraalseks e. ehitussideained (lubi, kips, savi, tsement). Orgaanilised (bituumen, tõrv, vaik, liim, värnits).
Silikaltsiit - on liivast ja lubjast erimenetlusel valmistatud tsemendivaba ehitusmaterjal, mis on rahvusvaheliselt tuntud kui laprex ja tähendab ladina keeles kivikuningat. Silikaltsiidist valmistatakse kive ja paneele.
Sinisavi - on Eesti maapõues paiknev sinakasrohelise värvusega savikiht. Sinisavi kasutatakse peamiselt tsemendi tootmiseks.
Sisesein - hoonesisene kandesein.
Stukk - on kipsist, lubjast ja liivast segatud kiiresti kivistuv pastataoline mass, millest vormitakse või valatakse seina- ja laekaunistusi.
Suletud netopind - hoone, välja arvatud elamu, suletud netopind on kinniste ruumide piirdekonstruktsioonide viimistletud sisepindade vaheliste pindade summa. Suletud netopinna hulka ei arvata uste, akna- või muu piirdekonstruktsiooni ava ega nišši pinda, samuti lodža pinda. Rajatisel suletud netopind puudub.

Šossee - sillutatud maantee.

Taaselustamine, revitaliseerimine - ehitise, ansambli või ajaloolise linnaosa funktsionaalne taastamine.
Taasvääristamine, revaloriseerimine - ehitise, ansambli,ajaloolise linnaosa varjatud või minetatud ehituskunstilise väärtus e. taastamine (väärtust vähendavate elementide kõrvaldamise ning väärtuslike elementide esiletoomise teel).
Talvetööd - ehitustööd, mis tehakse talvel tehnoloogilisi lisanõudeid täites.
Taotluseelarve - taotluskalkulatsioon (riigihangete seaduses taotluseelarve) – kulude eelarvutlus. Võimaldab tellijal hinnata ehituskulusid, arvutada investeeringu tasuvusaega ning otsustada ehitise hinna ja kvaliteedi vahekorra üle.
Taotluskalkulatsioon (riigihangete seaduses taotluseelarve) - kulude eelarvutlus. Võimaldab tellijal hinnata ehituskulusid, arvutada investeeringu tasuvusaega ning otsustada ehitise hinna ja kvaliteedi vahekorra üle.
Tarind, konstruktsioon - ehitustarind, ehituskonstruktsioon – ehitise kande- võipiirdetarind,
mille projekteerimisel on üldjuhul tarvis teha ehitusmehaanika ja -füüsika arvutusi. Põhitarindid on vardad (postid, talad, raamid, kaared, vandid), pindkandurid (plaadid, koorikud) ja massiivid. Materjali järgi eristatakse metall-, sardbetoon-, betoon-, kivi-, puit-, plast- ja komposiittarindeid.
Tarindi skeem, konstruktsiooni skeem - ehitise või tarindi oluliste osade asetuse lihtsustatud kujutis.
Tarne - a) kellegi millegagi varustamine, eelsõlmitud lepingu (tarnelepingu) alusel müümine; b) tarnitud asjad ja teenused.
Tarnija - juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on omandanud tarnimisõiguse.
Tasuvusaeg - aeg, mille jooksul tehtud kulutused end tasuvad.
Tasuvusuuring - uuring, millega tehakse kindlaks, kas ehitisest saadavad tulud ületavad ehitus- ja ekspluatatsioonikulusid ning kui pikk on tasuvusaeg.
Tehniline projekt - projektdokumendid, mis määravad ehitise olemuse ja võimaldavad tellijal taotleda ning vastavatel asutustel anda vajalikke kooskõlastusi, samuti tellijal taotleda ja kohalikul omavalitsusel anda ehitusluba. Tehniline projekt esitab ehitise arhitektuurilise, tehnilise ja põhimõttelise tehnoloogilise lahenduse koos esmase seadmete ja nende põhikarakteristikute valikuga.
Tehnorajatis - tehnilise iseloomuga rajatis (sild, polder, tunnel, kollektor jne).
Tehnoseadmed - hoones olme- ja töötingimusi loovad seadmed (veevarustus-, kanalisatsiooni-, kütte-, ventilatsiooni- ja elektriseadmed, torustikud jm).
Tehnovõrgud - all- ja pealmaakommunikatsioonide (torustike, õhu- ja kaabelliinide jm) kogum.
Tellija - juriidiline või füüsiline isik, kes on ehituse rahastaja või esindab rahastajat.
Telliskivi - on päikese käes kuivatatud või ahjus põletatud, tavaliselt risttahukakujuline savist ehituskivi.
Teostatavusuuring - uuring, mis hõlmab ehitiste võimalike asukohtade ja tehniliste lahenduste võrdlevat analüüsi, piirangute väljaselgitamist ning kujunduslikke, arhitektuurilisi,funktsionaalseid, ehitustehnilisi ja -tehnoloogilisi vajadusi rahuldava tegevuskava väljatöötamist.
Teostusjoonised - ehitise valminud osade, tarindite, torustike jne kontrollmõõtmiste joonised, millel on tööde eest vastutavate isikute allkirjad.
Teostuskulude arvestus - tegelikult tehtud kulude väljaselgitamine.
Teostusperiood - ajavahemik kohaliku omavalitsuse poolt antava ehitusloa ja kasutusloa vahel.
Teras - on sulam, mille põhikomponent on raud ning mis muude elementide (väävel, fosfor jne) kõrval sisaldab kuni 2,14% süsinikku. Süsinikusisaldus teeb raua kõvemaks ja suurendab tunduvalt tõmbetugevust, kuid teras on rauast rabedam.
Tervistamine, saneerimine - asula, selle osa või hoone sanitaarolude parandamine (nt tänavate laiendamine, haljasalade rajamine, hoonete varustamine tehnoseadmetega).
Tiheasustus - kompaktne asustus, mis tänapäeval õigustab ühiste tehnovõrkude rajamist elanike ühistarvete rahuldamiseks.
Torkreetbetoon - tsemendikahuriga paigaldatav betoon, torkreetmass.
Torkreetima - tsemendikahuriga betoneerima
Trass - olemasoleva või kavandatava rajatise (nt tee, kanali, torustiku, õhuliini) kulgu tähistav mõtteline joon või vöönd, selle tähistus kaardil või märgistus looduses.
Tsement - on hüdrauliliste sideainete hulka kuuluv laialtkasutatav ehitusmaterjal. Kasutatakse: maapealsetes, maa- ja veealustes betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonides, ehitusmörtides koos lubja, savi või teiste plastifitseerivate täitematerjalidega. Tsementide tugevusklassid määratakse tsemendimördist 1:3 (tsement:liiv) valmistatud proovikehade (40x40x160) katsetamise teel survetugevusele (MPa) 2 ja 28 päeva vanuselt. Tsemendi põhilisteks näitajateks on: tugevusklass, eeltugevus, normtugevus, tardumise algus.
Tugevusõpetus - rakendusmehaanika haru, mis käsitleb lihtsustatult tahkete kehade tugevust, deformatsioone ja stabiilsust.
Tulekindlus - ehitise vastupanuvõime tulele ja kõrgele temperatuurile.
Täiskõrgus - on hoone kõrgus esimese korruse puhtast põrandast pööningu vahelae soojusisolatsioonini.
Tööiga, kasutusiga - aeg ehitise kasutuselevõtust kasutuse lõpetamiseni.
Tööjoonised - täpsustatud joonised ehitamiseks vajalikus ulatuses.
Töökindlus - ehitise tarindite häireteta tööd iseloomustav kvaliteet.
Töökirje - töö kogust (arvestusühikut ja hulka) ning kirjeldust sisaldav kirje.
Töökirjeldus - tööd, meetodit, kasutatavaid materjale ja tooteid ning järgitavaid standardeid sisaldav osa töökirjes.
Tööprojekt - detailiseerib põhiprojekti lahendusi. Tööprojekti tellib reeglina ehitusettevõtja temale vajalikus mahus. Ehitustöö toimub tööprojekti alusel. 
Tööstusliku kinnisasja päraldised - tööstuslikuks tootmiseks kasutatava kinnisasja korrapäraseks majandamiseks vajalikud ja sellel asuvad masinad, seadmed ning tööriistad.
Töövõtja - juriidiline või füüsiline isik, kes võtab lepingu alusel enda peale hoone või rajatise ehitamise. Alltöövõtja kasutamise korral vastutab ka tema töö eest.
Töövõtt - lepingujärgne töövahekord, kus töövõtja kohustub omal riisikol tegema tellija ülesandel mingi töö (töövõtutöö) kas tellija või omast materjalist ning tellija kohustub nõuetekohaselt tehtud töö vastu võtma ja selle eest tasuma.
Töövõtuleping - ehituse kontekstis leping, mille objektiks on ehitustöö, projekteerimistöö või mõlemad koos. Töövõtulepingu esemeks (objektiks) on töövõtja töötamise tulemus, mida nimetatakse tööks. Seega loetakse töövõtulepingu kohaselt tööks tegevuse tulemit, mitte töö tegemist ennast.

Uuendamine, renoveerimine - üldisem termin restaureerimise, rekonstrueerimise ja remondi tähenduses.
Uusehitis - ehitis, milles ei esine varasemaid ehitiseosi (vastand: ümberehituse või laiendamise teel tekkinud ehitis).