Ehitussõnastik

AB / CDE / FGH / IJK / LMN / OPR / STUVÕÄÖÜ

Vaaderpass - vesilood, riistjoone või -pinna asendi leidmiseks.
Vahesein - mittekandev sein, mis eraldab üht ruumi teisest.
Vaiatööd - kohtvaiade valmistamine, vaiade ja sulundseinte süvistamine, rostvärkide ehitamine jne.
Vaibuvus - materjali omadus, mis võimaldab muutumatus deformatsiooniseisundis pinge(tel) ajas väheneda.
Vaipelamu - ridaelamu erivorm, kus kokku ehitatud elamute omavaheline külgnemine on geomeetriliselt keerukam kui reas.
Valdus (valdamine) - tegelik võim asja üle, samuti reaalservituudi teostamine.
Valla või linna ehitusmäärus - kohalike olude arvestamiseks kehtestatud määrus, mis seab üldised ehitus- ja maakasutustingimused ning täpsustab planeerimis- ja ehitusseadusega
kehtestatud nõudeid.
Vallasasi - asi, mis ei ole kinnisasi.
Vallasisene linn - linn, mis on ühinenud vallaga seaduses ettenähtud korras ning seetõttu muutunud valla koosseisu kuuluvaks asulaks, millele tema elanike soovil on säilitatud senine linna nimetus.
Vara - isikule kuuluvad asjad, rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused. Vara on vallas- või kinnisvara vastavalt asjade liigitusele vallasasjadeks ja kinnisasjadeks ning õiguste kuuluvusele.
Vastuvõetav pakkumus - pakkumiskutses nõutud tingimustele vastav pakkumus.
Vertikaalplaneerimine, laajamine - maapinna reljeefi muutmine pinnase eemaldamise, lisamise või tasandamise teel.
Viimistlustööd - vooderdus-, krohvi-, maalri-, tapeetimisja klaasimistööd, puhaspõrandate tegemine jne.
Vineer - on kihiline materjal, mis valmistatakse õhukeste puitlehtede (spoonide) kokkuliimimise teel (vineeri paksus on 4–30 mm).
Voolavus - materjali omadus suhteliselt kiiresti plastselt deformeeruda.
Voole, voolamine - materjali suhteliselt kiire plastne deformeerumine.
Vundament - ehitise maaalused kandekonstruktsioonid. Vundamendi toetuspinda kutsutakse ka tallaks, konstruktsiooni taldmikuks ja maapealset osa sokliks.
Võistupakkumine - pakkumismenetlus, mille eesmärk on leida pakkumuste hulgast pakkumiskutse dokumentides esitatud nõuetele vastav soodsaim pakkumus.
Väikehoone - väikese (PESi järgi kuni 12-ruutmeetrise) ehitusaluse pinnaga ühekordne keldrita hoone, mida ei kasutata elamiseks.
Väliskapital - teiste riikide juriidilistele või füüsilistele isikutele kuuluv raha, põhivara, tagavara.
Välissein - sein, mis eraldab ruumi väliskeskkonnast (välisõhust ja pinnasest).
Väsimus - materjali tugevuse vähenemine kestvalt mõjuva vahelduva koormuse tõttu.

Õhksideaine - on sideaine, mis kivistub ainult ainult õhus ja kaotab oma tugevuse niiskuse käes(lubi, kips, savi).
Õiguste kuuluvus - asjaõiguste kuulumine vallas- või kinnisvara hulka selle järgi, kas nende esemeks on kinnisvõi vallasasi. Võlaõigused ja muud isiklikud varalised õigused kuuluvad vallasvara hulka.

Üksikelamu - ühe korteriga elamu.
Üldehitustööd - ehitustööd, mille hulka kuuluvad tavaliselt mulla-, vaia-, müüri-, betooni-, puusepa-, laudsepa-, katusekatte- ja viimistlustööd ning ehitustarindite montaaž.
Üldine asi - asi, mis oma loodusliku olemuse tõttu ei saa kuuluda kellegi omandisse ja on üldkasutatav nagu õhk ja avameri. Üldine asi ei ole tsiviilkäibes.
Üldplaneering - üldjooneline planeering, mis koostatakse valla või linna territooriumi kohta.
Üleriigiline planeering - riigi territoriaalse arengu kava, mis koostatakse kogu riigi territooriumi kohta.