Sõltumatu hooneosa

Ehitusreeglite Nõukogu käsitlus
Protokoll nr.12 09.12.1994.a.Eesti ehitusliku tuleohutuse üldeeskirjade eelnõus on läänemaade eeskujul võetud kasutusele mõiste tuletõkkesektsioon (ingl. fire compartment). Standardne tulekahju ei tohi etteantud aja jooksul tungida sektsiooni sisse ega sellest välja. Tüüpilised tuletõkkesektsioonid on korter, trepikoda, kelder, korrus.
Tuletõkkesektsiooni mõiste kasutuselevõtmine mõjutab teiste valdkondade norme, sealhulgas:

 • kõik sektsioonidevahelised piirded peavad olema piisavalt
  gaasitihedad (tulekahjus - suitsutihedad);
 • teiste sektsioonide õhk ei tohi sattuda kaitstavasse
  sektsiooni ka mitte ventilatsioonisüsteemide vahendusel;
 • õhurõhu erinevused sektsioonide vahel peavad jääma
  teatud piiridesse;
 • sektsiooni elektri- ja gaasitoidet peab saama välja lülitada
  sõltumatult teistest sektsioonidest.


(Suhteliselt) sõltumatu hooneosa mõiste kasutuselevõtmine on kasulik peale tuleohutuse ka teistes valdkondades, sealhulgas:

 • hoonete osade kaupa omamisel, üürimisel, rentimisel,
  müümisel, pärandamisel, kinkimisel, pantimisel,
  võõrandamisel jne.;
 • teenuste nagu elektri, gaasi, külma ja sooja vee, kütte
  ostmisel, müümisel ning ostetud-müüdud koguste
  mõõtmisel või hindamisel;
 • hooneosa kaitsmisel välismõjurite eest (müra, hais,
  soovimatud isikud, loomparasiidid, nakkus, õnnetused
  või hädaseisundid teistes hooneosades jne.).

 


Ehitusreeglite Nõukogu peab otstarbekohaseks (suhteliselt) sõltumatu hooneosa mõiste kasutuselevõtmise Eesti normiloomes.
Sõltumatu hooneosa aluseks jääb tuletõkkesektsioon. Põhjendatud juhtudel võib tuletõkkesektsioonis olla mitu sõltumatut hooneosa või sõltumatu hooneosa võib sisaldada
mitut tuletõkkesektsiooni. Sõltumatule hooneosale võidakse esitada järgmisi nõudeid:

 •  teistest hooneosadest sõltumatu ventilatsioon;
 • piisavalt mürakindlad ja gaasitihedad piirded;
 • soovimatute isikute sissepääsu tõkestatus;
 • kütte ja ventilatsiooni hoidmine nõutud piires, või sellise võimaluse andmine hooneosa valdajale;
 • elektri, gaasi, külma ja sooja vee ning kütte funktsioneerimise
  sõltumatus riketest ja hädaseisunditest teistes hooneosades;
 • elektri, gaasi, külma ja sooja vee ning kütte tarbitavate
  koguste reguleeritavus hooneosa seest, tarbitud koguste mõõdetavus või usaldusväärne hinnatavus hooneosade kaupa, ning nende väljalülitamise võimalus
  nii hooneosa valdaja kui ka teenuste müüja poolt hooneosade kaupa.

 


Nimetatud nõuetel ei ole tagasiulatuvat jõudu, ent teatud piires on need rakendatavad ka hoonete saneerimisel ja renoveerimisel, kasutusotsatarbe muutmisel ja muudel asjakohastel
juhtudel. Käesoleval käsitlusel ei ole iseenesest kohustavat jõudu, ent see võidakse jõustada mistahes õigusaktiga jõustaja enda pädevuse piires.