Muinsuskaitse

Eesti Ehitusbörs


Miljööväärtuslikud piirkonnad Tallinnas

Kultuurimälestised

Mälestised kokku: 24860
   
Kokku haldusüksuste järgi:  
   
Harju maakond 5092
Hiiu maakond 692
Ida-Viru maakond 1489
Jõgeva maakond 1629
Järva maakond  923
Lääne maakond 1266
Lääne-Viru maakond  2251
Põlva maakond  1645
 Pärnu maakond  1725
Rapla maakond 1062
Saare maakond 1194
Tartu maakond 2610
Valga maakond 1032
Viljandi maakond 955
Võru maakond  1409
Riigile kuuluvad veekogud 5
   
Kokku liigi järgi:  
   
ajaloomälestis  1241
arheoloogiamälestis 6559
arhitektuurimälestis 5183
kunstimälestis 11985
tehnikamälestis 33
muinsuskaitseala 12

Mälestise konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektide ning muinsuskaitse eritingimuste koostamist, uurimistöid ning mälestiste konserveerimist, restaureerimist ja remonti tehakse ainult ettevõtjale ja vastutavale spetsialistile väljastatud tegevusloa alusel Muinsuskaitseseaduse §-des 36, 37, 38 ja 39 sätestatud korras.


Tegevusloaga ettevõtted

Tööde liigid:
 
P - projekti koostamine
U – uurimistööd
J – järelvalve
E - eritingimuste koostamine
KRR - restaureerimine


Tegevusloaga spetsialistid