Ehituskulude planeerimine

BK konsultandid OÜ

Ehitamisega seotud kulud, nende vähendamise võimalused, plaanitud kulude piires püsimine  – need küsimused huvitavad kõiki, kellel mõte midagi ehitada.
Millest siis alustada? Esmalt tuleks endale selgeks teha, missuguse kasutusotstarbega, kui suurt ja millisest materjalist, millise viimistlustasemega ning millistele tehnilistele tingimustele vastavat hoonet soovitakse püstitada. Oluline on ka krundi asukoht ja vundeerimistingimused. Neile andmeile tuginedes on eeldatavate ehituskulude suuruse ligilähedane määratlemine võimalik juba enne projekteerimise alustamist.  Need kulud täpsustuvad projekti arengu igal järgneval tasandil. Kui ehitamise rahastamisvõimalused on piiratud, tuleb neid võimalusi arvestades selgitada, kui suurest hoonest võiks üldse juttu tulla. Tänapäeval kasutatavad andmebaasid võimaldavad seda määratleda usaldusväärse täpsusega juba idee või ehituskavandi tasandil erinevaid lahendusvariante hinnates. Nii välditakse liigseid kulusid ja aega lahenduste otsimisel ja muutmisel järgneval projekteerimistasandil.

Kokkuhoid projekteerimisel ja kulude kalkuleerimisel, mis moodustavad vaid ca 5% ehituskuludest, toob kaasa arvestamata kulusid ehitamisel. Sellise olukorra vältimiseks tuleb nii riigi- kui erahangete korral järgida paari-kolme, tervet kavandamis- ja projekteerimistsüklit läbivat, põhireeglit:

Idee- või ehituskavandi (eskiisi) tasandil tuleb endale selgeks teha, millist lõpptulemust sellest ettevõtmisest oodatakse ja kui palju see võib maksma minna.
Kulude hindamisel on aluseks kavandatava hoone tehnilised näitajad.
Veel on aeg variantide võrdlemiseks ja mahuliste muudatuste tegemiseks või täiendavate rahastamisvõimaluste leidmiseks. Kui konsultantide poolt pakutud lahendus on ka rahaliselt vastuvõetav, tuleb leida selle objekti jaoks sobivaim projekteerija.
Projekt peab andma nii arhitektuuri- kui konstruktsioonilahendused ning käsitama kõiki hoonega seotud eriosi – vee-, gaasi-, elektrivarustust, heitveeärastust jm...

Eelprojekti tasandil (kahestaadiumilise projekteerimise korral) tuleb jälgida projekti arengus toimuvaid muudatusi ja nendest tulenevaid muutusi ehituskuludes. Siin tehakse otsus projekterimistööde jätkamiseks, katkestamiseks või lõpetamiseks. Kulude hindamisel on ka siin aluseks projekteeritava hoone tehnilised näitajad.

Hea ja vastuvõetava ehitamistulemuse kindlustab läbimõeldud ja rahastaja soove ja ehitustingimusi arvestav põhiprojekt. Selles projekteerimisstaadiumis on rahastamisvahendite otstarbekaks ja säästvaks kasutamiseks väga oluline rahastaja huve kaitsva konsultandi poolt koostatav põhjalik töömahtude loetelu pakkumise korraldamiseks. Ainult töömahtude loetelu järgivad pakkumised on võrreldavad ja võimaldavd pakkumistulemuste analüüsimist ja rahastaja jaoks sobivaima ettevõtja valimist. Pakkumistes orienteerumiseks on rahastajale  abiks konsultandi poolt hindamisaja keskmistes hindades hinnatud töömahtude loetelu.

Kuna valdaval osal erinevatest hoonetest jäävad ehitustööde ja tarindite ning osakaalud ehituskuludes 70% ja 85%, elamuehituses 75% ja 80% vahele, on oluline just üldehitustööde mahtude arvutamine ja esitamine töömahtude loetelus.Nende reeglite järgimine tagab otstarbeka ja säästva rahastamise juures ettevõtjate pakkumiste võrreldavuse ja järgnevate valikute läbipaistvuse.


Vastava valdkonna kontaktisik:
Arvo Jaama
Tel: 530 20 706 ja 64 85 884

Arhitektuuribüroo Nafta
Projekteerimine ja eelarvestus