Detailplaneeringus olulisim roll kohalikul omavalitsusel

Äripäev 10.04.2007
Enn Tosso
Enn.Tosso@aripaev.ee

Enne detailplaneeringu kehtestamist läbib see palju etappe. Kehtestatud üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisele, mis esitatakse avalikuks aruteluks.

Detailplaneeringu algatamisest kuni selle kehtestamiseni kuluv aeg võtab Tallinnas minimaalselt 6-9 kuud, seda eeldusel, et planeeringu koostamisel ei tule ette vaidlusi.

Arco Vara hindamisosakonna juhi Tõnu Lutsu sõnul võib väiksemas kohalikus omavalitsuses selle protsessi läbitegemiseks kuluda märksa vähem aega, mistõttu võib väita, et sellistes piirkondades ei tõsta kehtestatud detailplaneering maatüki turuväärtust nii palju, kui seda oleks Tallinnas. Väljastatud ehitusluba on seotud mingi kindla ehitusliku projektiga. "See projekt on koostatud eelmise maatüki omaniku eelistusi silmas pidades ja ei pruugi sobida maatüki tulevasele ostjale," märgib Luts.

Vastavate dokumentide koostamise protsess peaks kronoloogiliselt toimuma järgnevalt. Krundile kehtestatakse detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneering ning detailplaneeringu olemasolu korral kohaliku omavalitsuse kehtestatud ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused.

Detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral tuleb hankida projekteerimistingimused. Eelnev on ehitise püstitamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks.

Ehitusloa saamiseks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele muu hulgas seadusega ettenähtud juhtudel heaks kiidetud ehitusprojekt.

Juhul kui detailplaneering puudub, on vajalik tutvuda üldplaneeringuga, millest võivad tulla tuleneda piiranguid ehitustegevusele või nõudeid detailplaneeringuga lahendatavatele küsimustele.

Detailplaneeringu koostamise järel peab kohalik omavalitsus selle vastu võtma. Omavalitsus võib seejuures kehtestada maksimaalse korruselisuse või keelata ehitustegevuse üldse ära. Selle vastuvõtmine on planeeringu sobivaks tunnistamine avalikule väljapanekule suunamiseks. ASi Entec arhitektuuri- ja planeerimisosakonna juhataja Kaur Lassi andmetel on avaliku väljapaneku käigus on kõigil planeeringuala elanikel ja teistel piirkonnas kinnisvara omavatel isikutel õigus planeerimisettepanekuga tutvuda ning esitada parandusi ja täiendusi ning vaidlustada planeeringut.

Hiljemalt väljapaneku lõpuks laekunud kirjalikele ettepanekutele peab omavalitsus vastama nelja nädala jooksul peale avaliku väljapaneku lõppu. Et tagada märkuse või ettepaneku jõudmist valla- või linnaametnikeni, tuleks kirjalik märkus lasta registreerida sissetulnud kirjana.

Kas on olemas õigusakt, mis reguleerib kortermajade minimaalset vahekaugust üksteisest?

Martin Vahter
1Partner Kinnisvara tegevdirektor

Majadevaheline kaugus pannakse paika detailplaneeriguga. Näiteks sätestatakse, mitu tundi peab päevas paistma aknast päike. Samas on igal omavalitsusel nõuded erinevad.

Tallinnas on kõige karmimad nõuded just parklakohtade järgi, iga maja ümber peab olema nii palju ruumi, et kõik autod mahuks krundile parkima. Näiteks oli Tallinnas mõni aeg tagasi nõue, et igal majal oleks korteri kohta 0,7 parkimiskohta. Nüüd on nõudmisi karmistatud ning nõutakse 1,3 parkimiskohta korteri kohta. Nende nõuete tõttu ei saa enam kesklinna selliseid tornmaju ehitada nagu varem, kuna parkimisnormid ei lase.

Hea näide on Tallinna kaksiktorn, kus tuli parkimine lahendada Tartu maantee aluseses parklas. Enne parkla valmimist ei antud ka ehitusluba.

Tasub teada

Tallinna planeeringute register asub aadressil: tpr.tallinn.ee/tpr/ .Register on loodud projekteerimistingimuste, ehitusmääruste, ehitusprojektide, detail-, üld-, ja teemaplaneeringute menetlemiseks ning nimetatud menetlustega seotud teabe esitamiseks.

Ehituse alustamise teatise peab omanik esitama kohalikule omavalitsusele kolm päeva enne ehitamise algust. Üldjuhul peab omanik panema nähtavale kohale kogu ehitamise ajaks informatsioonitahvli, milles sisaldub informatsioon ehitise, ehitusloa, ehitamise alustamise aja ja lõpetamise tähtaja, projekteerimisettevõtja, ehitusettevõtja ja omanikujärelevalve tegija kohta.