Omanikujärelevalve jahib ehitusapse

Äripäev


Äripäev 16.04.2008
Siim Sultson
Siim.Sultson@aripaev.ee

Ehituse maksumusest kuni kümme protsenti moodustava järelevalve spetsialisti palkamist peetakse kalliks tüütuseks, mille vajadus selgub alles ehitusvigade ilmnemisel või kasutusloa taotlemisel.

"Pakutakse nullilähedast tasu ja pärast, kui midagi juhtub, vastuta kohtus täie rauaga. Senine mentaliteet on ikka murdmata," kurdab ehitusekspert Eduard Sepp majaomanike ihnsuse ja kergekäelisuse üle. Tavaliselt avastatakse paarist-kolmest protsendist kuni kümne protsendini hoone ehitusmaksumusest moodustuva omanikujärelevalve vajadus alles siis, kui eramuehitus hakkab kiiva kiskuma.

"Mina ei näinud omanikujärelevalve tellimisel mõtet, kuna olin ju ise pidevalt ehitusel ninapidi juures," leiab Saku lähistel valmiva eramu omanik Jaak Sildma. Ehitust hästi tundva inimesena palkas ta töölised, kelle kvaliteet on varasemast teada. Lisaks pildistas Sildma ehituse etapikaupa üles.

Kaitseks soss-sepa eest

Omanikujärelevalvet pakkuva OÜ Acto Consult peainsener Margus Sarmet soovitab ehituskaugel majaomanikul tellida järelevalve enne ehituslepingu sõlmimist. "Enne kui ehitaja rahaahnusest või lollusest ehituse tuksi keerab."

"Omanikujärelevalvet võib teha ehitise omanik, kui ehitatakse väikeehitist, üksikelamut, suvilat, aiamaja, taluhoonet," selgitab Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna järelevalveteenistuse juhataja Andres Aint. Vastavalt ehitusseadusele pääseb omanikujärelevalve palkamisest ka ehitist teenindava rajatise püstitamisel.

Tallinna linnaplaneerimisameti ehituskontrolli osakonna juhataja Märt Ilus usub, et vähemalt mõistlikum osa pealinna eramuehitajatest palkab endale ikkagi järelevalve spetsialisti.

Viimsi valla ehitusameti juhataja Juhan Kulleri seletusel peab omanik vähemalt kolm tööpäeva enne ehitama hakkamist esitama omavalitsusele töödega alustamise teatise, kus on ka andmed ehitaja ning omanikujärelevalve tegija kohta.

Korterelamu ehitamisel antakse omanikule ehitusleht, millega tehakse ehitatava hoone ülevaatus kolmel korral: valminud nulltsükli osas, pärast hoone nn karbi püstitamist ja hoone täielikul valmimisel. Erinevate etappide jooksul annavad ehituslehele allkirjad omanikujärelevalve tegija ja kohaliku omavalitsuse ehitusjärelevalve eest vastutav ametnik.

Pea ehitustööde päevikut

Omanikujärelevalve tegija annab oma allkirjad ka erinevatele ehitamise ajal täidetud dokumentidele, mis omakorda on aluseks hoonele kasutusloa saamisel.

Dokumentatsiooni koostab ehitustööde teostaja. Kui üksikelamu püstitamisel teeb omanikujärelevalvet ehitise omanik ise, siis tuleb kasutusloa saamiseks esitada need dokumendid tal endal.

Omanikujärelevalve tegija kinnitab oma allkirjaga ehitise nõuetele vastavust. "Seega on omanikujärelevalve tegijal olemas suur sõnaõigus ehitataval ehitusobjektil, millega kaasneb ka suur vastutus," osutab Aint omanikujärelevalve tegija rollile. Eratarbeks ehitatava hoone tehnilised dokumendid koosnevad ehitusprojektist ja ehitustööde päevikust, kuhu kantakse eritööde ja kaetud tööde andmed.

Paraku ei täida enamik eramuomanikke tema kinnitusel ehitustööde päevikut ehitustegevuse ajal ning kasutusloa taotlemisel neid ei esitata ka.

"Tagantjärele päeviku täitmine ei anna enam ülevaadet tehtud töödest. Kuna üldjuhul puudub ehitise omanikul ka ehitusalane haridus, on need täidetud üsna väheinformatiivselt," peab Aint justkui linnukese kirjasaamiseks kokkuklopsitud ehituspäevikuid sisututeks.

Kommentaarid

Kristina Uuetoa-Tepper, Advokaadibüroo Tehver & Partnerid vandeadvokaat

Omanikujärelevalve on alati nõutav. Üldjuhul ei või seda teha ehitaja ise, välja arvatud siis, kui tegemist on ehitise omanikuga, kes ehitab endale eramut, aiamaja. Omanikujärelevalve tegemiseks tuleb omada ehitusseadusega nõutavat pädevust. Ehitusjärelevalvet ja riiklikku järelevalvet ei teostata ainult ehitamise üle vaid ka näiteks ehitistes toimunud avariide korral. Seega pole võimalik väita, et mingite konkreetsete ehitiste suhtes kindlasti ehitusjärelevalvet ja/või riiklikku järelevalvet kunagi ei tehta.

Tiit Tamm, tehnilise järelevalve ameti ehitusohutusosakonna spetsialist

Eramuomanikud pöörduvad meie poole, kui asjaajamine omavalitsusega lonkab. Tehnilise järelevalve korras uurime objektidel ohuallikaid ja kontrollime ka ootamatult eramuehitusi, näiteks projektide olemasolu või tööohutust.

Omanikujärelevalve
Majaomaniku määratud ehitajast sõltumatu järelevalvaja. Väikeehitise, üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone ehitamisel võib omanik ise järelevalvet teha. Sama käib ka ehitise lisarajatise ja riigikaitselise ehitise kohta.

Ehituslik järelevalve
Kohaliku omavalitsuse võimu piiresse kuuluv õigus alates ehitusloa väljastamisest kuni kasutusloa väljastamiseni kõrvuti ootamatute ekspertiiside ja ettekirjutustega.

Riiklik järelevalve
Tehnilise järelevalve ameti tehtav ehitusprojekti, ehitustoodete etteteatamata kontroll, ehitusavariide uurimine.

Tasub teada

Kasutusloa saamiseks peab majaomanik esitama omavalitusele omanikujärelevalve tegija allkirjadega järgmised dokumendid:

  • ehitusprojekt ja selle muudatused
  • ehitise mõõdistusprojekt
  • ehitustööde päevik
  • kaetud tööde aktid
  • koosolekute protokollid
  • teostus- ja kontrollmõõdistamise joonised
  • ehitustoodete vastavussertifikaadid
  • ehitise mahamärkimise akt
  • elektripaigaldise kasutuselevõtu kontrolli akt
  • tehniliste seadmete ja süsteemide katsetuste aktid