Kruntide liitmine vajab aega

ÄripäevÄripäev 16.07.2008
Siim Sultson
Siim.Sultson@aripaev.ee

Suvilakruntide ühendamisel tuleb nende lammutamiseks ja uue maja ehitamiseks saada eraldi ehitusload ning maa-ametist katastriüksuste liitmine.

"Meil piisas vaid naabrite kirjalikust nõusolekust ning ehitusloa ja asjaajamise omavalitsusega ajas projekteerija ise korda," teatab Tallinnas Mähel elav Ülle Laht rahulolevalt. Kolme aasta eest kahelt perelt ostetud ja nüüdseks vahepiirdeta kahel 600ruutmeetrisel krundil laiutab veel punavõimuaegne kaksiksuvila. Ehkki ametlikult on krundid veel liitmata, ootab majake uue eramu valmimist, et siis kaduvikku lahkuda.

krundid.jpg

Tallinna linnaplaneerimise ameti ehitusjärelevalve teenistuse direktor Rain Seier soovitab vanade hoonete lammutamise ja uue eramu ehitamisega alustada alles siis, kui senised krundid on maa-ametis liidetud. Seejärel tuleb taotleda lammutamiseks omavalituselt ehitusluba või kirjalik nõusolek.

Pane maamõõtja tööle

Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna järelevalveteenistuse juhataja Andres Aint osutab, et kui liidetavad krundid on kaetud detailplaneeringuga, tuleb enne maa-ametiga asjaajamist omavalitsuse toel detailplaneeringut muuta.

Maa-ameti peadirektori asetäitja kt Anne Toomi seletusel määrab omavalitsus moodustatavale uuele katastriüksusele aadressi ja sihtotstarbe ning annab maa-ametile vastava korralduse.

Edasi soovitab ta omanikul tellida maamõõtjalt katastrimõõdistus ning katastritoimik koos plaani ja piiriprotokolliga. Maamõõtja ülesanne on need koos omaniku liitmisavaldusega maa-ametisse viia.

Kui kinnistud on kinnisturaamatus ühes osas, piisab vaid omaniku avaldusest. Kui eraldi, on vaja ka omaniku allkirja notariaalset kinnitust ning notarilt asjaõiguslepingut.

"Kui katastritoimikus on puudusi, siis sõltub katastrikande tegemine puuduste kõrvaldamise ajast," ei pea Toom ebakorrektse katastritoimiku esitamisel katastrikande tegemist kuni 30 päevaga võimalikuks.

Maa-ametis kulub aega enim

Maa-ameti maakatastriosakonna regioonijuhi Toivo Tomingase hoiatusel võib kogu paberimajandus alates detailplaneeringutest ja kooskõlastustest kuni uue katastrikande tegemiseni võtta pool aastat, ebakorrektsete paberite puhul koguni terve aasta.

Seieri seletusel tuleb uue eramu ehitamiseks lasta teha arhitektuurne eelprojekt ja selle alusel taotleda eraldi ehitusluba. Et muutub ka krundi suurus ja hoone paigutus, peab arhitekt projekteerima maja nii, et oleksid tagatud piiriüleselt kaheksameetrised tuletõrjekujad. Vähemate korral tuleb küsida naabrite kirjalikku nõusolekut. Kahekümne päevaga saadav ehitusluba annab õiguse uue eramu ehitamiseks.

Kommentaar

Lembit Sõmer
OÜ Ehitusekspert peaekspert

Kui krundi suurus jääb alla 1000 m2, siis on see üks popsikrunt! Ikka mida suurem, seda parem.

Teisalt on endisaegsetes tihedates suvilarajoonides oma planeering, mille järgi oldigi üksteisel otsas.

Nõukogude ajal oli ju põhiline, et näeksid teist. Kuid ega sellest liitmisest enamasti asja saa. Kui on võimalus, suurenda krunti, kuid ära roni oma lossiga teistele selga.

Tuleb järgida ehituslikult nõutavaid vahemaid ja üldist arhitektuurset fooni.

Tegelikult on alles 2500 m2 krunt normaalne, tuhandene on ikka äpu. Ei pea tihedalt elama. Tähtis on teistega arvestada. Kui sul pole võimeid, siis ära punnita.

Mis on mis

 • Kataster on riigi maade põhiregister, mida peab maa-amet.
 • Kinnisturaamat on riiklik kinnisvarade register koos kinnistute omanike ja koormistega.
 • Tuletõrjekuja on naabri ja sinu hoone vaheline vähim tuleohutuskaugus, tavaliselt 8 m. Arvestatakse piiriüleselt.
 • Arhitektuurne eelprojekt on eramu ilmet, linnaruumilist mõju, ruumiprogrammi ja tehnosüsteeme seletuskirjaga kajastav arhitektuursete mõõtkavas tööjooniste kogum.
 • Lammutusprojekt on suvilate lammutamist graafiliselt ja seletuskirjaga illustreeriv mõõtkavas tööjooniste kogum.
 • Väikeehitis on kuni 60 m2 ehitusaluse pinnaga ehitis.

Pabereid saab määrida südamest

 • Osta krundid.
 • Uuri omavalitsusest, kas kohal on detailplaneering, mida tuleb muuta, või seda pole ja polegi vaja kehtestada.
 • Omavalitsus määrab uuele katastriüksusele aadressi ja sihtotstarbe ning annab maa-ametile vastava korralduse.
 • Pöördu maamõõtja poole ja lase tal teha katastrimõõdistus ning toimik koos plaani ja piiriprotokolliga.
 • Mõõdistaja esitab andmed maa-ametile, kaasa tuleb kirjutada maade liitmise avaldus. Kui kinnistud on kinnisturaamatus ühes osas, piisab avaldusest. Kui ei ole, on vaja ka sinu allkirja notariaalset kinnitust ning notarilt asjaõiguslepingut.
 • Taotle omavalitsusest ehitusluba kummagi suvila lammutamiseks (väikeehitisel piisab kirjalikust nõusolekust). Aluseks on lammutusprojekt või seletus.
 • Taotle omavalitsusest ehitusluba eramu ehitamiseks (väikeehitisel piisab kirjalikust nõusolekust). Aluseks on arhitektuurne eelprojekt.