Nõrgbiofilter BIOCLERE B

AS Fixtec

fix-logo.jpg
fix1.jpg
BIOCLERE B on praktikas kontrollitud töökindel väikepuhasti. Õigesti projekteeritud ja paigaldatud seade töötab häireteta aastaid. Hästisoojustatud kinnises puhastis toimuvaid protsesse ilmamuutused ei häiri. Puhasti on loodud eelkõige põhjamaiste olude tarvis. BIOCLERE on ideaalne lahendus kohtades, kus ei ole kanalisatsiooni. BIOCLERE puhasti abil on veest võimalik kõrvaldada kõik peamised reoained: ujupraht, heljum, orgaaniline aine, fosfor ja amooniumlämmastik. Nüüdisaegne BIOCLERE B on 30 aasta kestel 10000 puhastilt saadud kogemuste vili. Seetõttu on BIOCLERE B teiste väikepuhastitega võrreldes mitu eelist, millest olulisemad on vahetamist mittevajav filtritäidis, väike energiatarve ja kompaktsus. Filtrit läbiv vooluhulk on aasta läbi ühesugune. Juurdevoolu vähenemise ajal toidetakse filtrit pumbakaevu kogunenud reoveega. Pumbakaevus olevast reoveest toitub filtrielustik ka siis, kui juurdevool hoopis katkeb. BIOCLERE B on lihtsa ehitusega, töökindel ning odav osta ja hooldada.
fix2.jpg

BIOCLERE B-puhastid on mõeldud väikeste ja keskmiste objektide reovee bioloogiliseks puhastamiseks. Kui vaja, lisandub keemiline puhastus. BIOCLERE B on tõhus puhasti orgaaniliste ja teiste reoainete eemaldamiseks reoveest. Biofiltri täidisesse moodustub nn biokile, milles elunevad bakterid lagundavadki orgaanilise aine. Bakterite hingamiseks vajalik õhk antakse filtrisse ventilaatori abil. Läbi septiku filtrialusesse kaevu voolanud reovesi pumbatakse filtri pinnale, selleks on kaevus väike sukelpump. Läbi filtri nõrgunud vesi langeb uuesti pumbakaevu ja ringleb niimodi läbi filtri, kuni asendub uue juurdevoolanud reoveega. Osa biokilest irdub aja jooksul ja langeb kaevu põhja, kust ta eemaldatakse. Biopuhastusele eelneb reovee mehaaniline puhastamine kahe- või kolmekambrilises septikus. Lämmastiku (ammooniumlämmastik) ja fosfori eemaldamiseks kasutatakse järelpuhasteid. Puhastatud reovesi lastakse kas kraavi, ojja vm. Sobivate loodusolude korral võib lasta tal maasse imbuda.

Jõudlus : 10 - 415 inimekvivalenti.
Reostuskoormus : 0,6 – 24,9 kg BHT7/d
Vooluhulk : 2,5 – 104m³ / ööpäevas 

AS Fixtec
Väike-Ameerika 15,
10129 Tallinn
Üldtelefon 6466305
Faks 6466306
E-mail: fixtec@fixtec.ee