Ehitusgarantii mitu palet

Oma Maja


Äripäev 01.09.2008
Evelin Rikma

Ehitistele kehtib vähemalt kaheaastane garantii, mille jooksul ilmsiks tulnud vead ehitusettevõtja oma kulul kõrvaldama peab.

Kuigi üldist ülevaadet garantii korras tehtavatest töödest pole, võib siiski arvata, et eramutele garantii korras tehtavaid remonditöid tuleb ette enam-vähem iga eramu puhul.

ehitusgarantii.jpg

Ehituseksperte teavitatakse probleemsituatsioonidest üldjuhul vaid siis, kui osalised enam kokkuleppele ei jõua või ei tahagi jõuda.

Ühemehefirmadega rohkem probleeme

Suurte ehitusfirmadega enamasti probleeme pole. Vigu esineb rohkem ja nende kõrvaldamine on keerulisem ühemehefirmade ja kinnisvaraturu üksiküritajate puhul, keda vigade ilmnemisel enam olemaski ei pruugi olla. Korralikul ehitusettevõttel on üldjuhul ka korralik kvaliteedijuhtimine, puudused likvideeritakse pretensiooni esitajale sobival ajal ja kiiresti.

Ehitusekspert Ain Luhse sõnul on üldjuhul garantiitööde teostamise nõuded põhjendatud ja tingitud ehitusprotsessi tehnoloogianõuete eiramisest ja valest materjalikasutusest tulenevate, kavandatud kvaliteedinõuete täitmata jätmisega.

Kuid leidub ka erandeid, kus omanikud viimase raha eest soetatud elamises ehitusvigu otsides hinda alla kaubelda tahavad, olles tegelikkuses ükskõiksed vigade olemuse ja likvideerimise suhtes.

Ehitusspetsialist Teet Sepaste sõnul esineb ka juhtumeid, kus puuduseid proovitakse ise tekitada, et siis näiteks parketi vahetamisel ka tasuta tooni vahetada või seinad pragude likvideerimise järel veidi teist karva lasta värvida.

Harvad pole ka juhud, kus lausa millimeetrist väiksemaid pragusid taga aetakse, et vaid ehitajat asju ümber tegema sundida. Seejuures ei teata aga, et ehitustolerantside mõõtmiseks on eraldi standardid, kus metoodika väga täpselt kirjas.

Väikefirmadele meeldib venitustaktika

Puuduste likvideerimisega ei kiirusta tavaliselt keegi. Seaduse järgi tuleb ehitajal vead kõrvaldada mõistliku aja jooksul, "mõistlik aeg" on aga mõiste, mis firmati vägagi erineda võib.

Kõige suuremaid probleeme selles vallas esineb jällegi rohkem väikeettevõtjate ja ühemehefirmade puhul, kes pärast ehitise valmimist halvemal juhul sootuks kaovad või tuleb garantiitööde teostamise jaoks tellijal palju aega ja närve kulutada. Tihti tuleb ette ka pankrotte, mis jätavad ainsaks võimaluseks kohustuste kindlustamise või pangadeposiidi.

Kõige levinumad garantiitööd eramutes on seotud viimistlusega, mis omakorda on seotud tellija valitud materjalide ja nende omavahelise sobivusega. Järgnevad tehnosüsteemidega seotud probleemid (sisekliima jne).

Probleemsed on ka hoonete soojustust ja kütmist puudutavad küsimused ehk kõik see, mis tavakasutajale nähtav ja tajutav on.

Notariaalses lepingus on tavaliselt kirjas, et soetatav elamu vaadati üle ilma spetsialisti juuresolekuta. Sepaste sõnul peab aga ehitist otse ehitajalt üle võttes kaasama ka omanikujärelevalve, sest see on omaniku kohustus, mida aga kahjuks piisava põhjalikkusega ei täideta.

"Paljud eramute omanikud eiravad omanikujärelevalve tagamise kohustust teadmatusest või eeldades enesel piisavate teadmiste olemasolu, aga ka lihtsalt äärmusliku kokkuhoiu taotlusel," kommenteerib Sepaste.

Ehitaja pole kõiges ja alati süüdi

Ehitajat ei saa süüdistada projektlahenduste vigades.

Ka hästi ehitatud elamut saab hooldamatuse või vale hooldusega ära rikkuda. Lisaks esineb üsna palju praaki materjalides ja seadmetes, mille eest ehitaja ei vastuta.

Nii ongi viimasel ajal pigem probleemiks planeerimisel tehtud vead, mis ehitusekspert Ain Luhse sõnul on tingitud n-ö lubataval piiril kehtestatud detailplaneeringutest, ametiisikute poolt kaheldavatel alustel antud kooskõlastustest, projekteerimisvigadest ja projektdokumentatsiooni kvaliteedist tulenevatest vigadest.

Kõik need vead võimenduvad hiljem ehitusplatsil ehitaja tegevuse tulemusena ja realiseeruvad valminud ehitises.

Kommentaar

Teet Sepaste
Ehitusspetsialist

Tihti rikutakse viimistlus vale kasutusega. Samas kinnitatakse, et müüja (või ka siis ehitaja) on üle andnud kõik kinnisasja päraldised, st projekti ja kasutus- ja hooldusjuhendid.

Sageli aga seda ei tehta ega osata ka küsida. Vahel arvatakse, et kõik uus ja kallis kinnisvara on tehnikaime ja hooldusvaba. Eramutel on paljude hooldustööde maksimaalne lubatav intervall pool aastat. Kui ei hooldata korrektselt, on vale kasutuse tagajärjed omaniku kõrvaldada.

Seadus

Ehitusseaduse N 4 ütleb, et ehitusgarantii on ehitusettevõtja poolt võetud kohustus tagada, et tema tehtud ehitustöö vastab lepingu tingimustele ning ehitustöö tulemusena ehitatud ehitisel või selle osal säilivad määratud aja jooksul sihipärase kasutamise ja hooldamise korral ehitise või selle osa kasutamiseks vajalikud ohutuse ja kasutamise omadused ning kvaliteet.

N 4 lg 2 sätestab, et nimetatud garantii kestus on vähemalt kaks aastat ehitamise lõppemise päevast arvates, seejuures ehitamise lõppemise päeva määravad ehitusettevõtja ja ehitise või valmiva ehitise omanik omavahelises lepingus.

Allikas: ehitusseadus