Renoveerimine ja remont


Remonti saab ise teha, näiteks tapeetimine, pahteldamine, värvimine jms, samas võite tellida töö teenusena  mõnest firmast.
Kapitaalremont on keerulisem ja vastutusrikkam tegevus. Kui te pole ise ehitusasjatundja, on soovitatav tellida töö vastavatelt firmadelt.
Remonditöid tellides võtke erinevatelt firmadelt hinnapakkumine ehk kalkulatsioon ja leppige kirjalikult kokku teostatavate tööde maht. Suuremahuliste tööde puhul palgake kindlasti järelevalve teostaja.
Kontrollige, kas firmal on registreeritud  tegevusluba antud tööde teostamisele ( ehitamine, projekteerimine, omanikujärelevalve, ehitusgeodeetilised ja –geoloogilised uuringud, ehitusprojektide ekspertiisid, ehitiste ekspertiisid, ehitusjuhtimine, elektritööd).
Muinsuskaitsealuse maja puhul on vajalik loa taotlemine Muinsuskaitseametilt

Restaureerimine
ja rekonstrueerimine on alad, kus pikaajalisele kogemusele ja teadmisele toetudes taastatakse ja säilitatakse ajaloolised hooned ja tuuakse esile nende kultuurilised väärtused.
Säästva renoveerimise kui mõtteviisi juures on olulisim maksimaalselt olemasolevate ressursside kasutamine. See põhimõte kehtib ka hoonete säästva renoveerimise puhul, mille käigus hooned kaasajastatakse, kasutades võimalikult suures ulatuses traditsioonilisi, järeleproovitud ning loodustsäästvaid materjale ning tehnoloogiaid.
Säästva Renoveerimise Infokeskuse eesmärgiks on aidata kaasa arhitektuuriliselt, ajalooliselt ning miljööliselt väärtuslike hoonete säilimisele. Infokeskus tegeleb vastava teabe koondamise ja koolitusega, teadmiste ja arusaamade edastamisega selle kohta, miks ja millal eelistada lammutamisele olemasoleva säilitamist ning korrastamist.

Küsimused ja vastused

Muinsuskaitseseadus