Juhenddokument: ehitisse paigaldatavad tuletõkkeavatäited

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit

Juhenddokument Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrusele nr. 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded” tuletõkkeavatäidete vastavushindamise tõlgendamiseks.
 
Kehtiv alates 01.07.2005. a
 
Ehitistesse paigaldatavad tuletõkkeavatäited peavad olema katsetatud vastavalt standardile EVS-EN 1634-1 ning klassifitseeritud vastavalt standardi EVS‑EN 13501‑2 nõuetele. Katsetemperatuuride puhul peavad olema täidetud standardi EVS‑EN 13501-2 kohased klassi EI2 nõuded.
 1. Tuletõkkeavatäited peavad olema tähistatud. Tootja poolt paigaldatud tähistusel peavad olema näidatud:
 • tulepüsivusklass;
 • kasutusjuhendi tähis (või sertifikaadi number);
 • valmistaja nimi;
 • valmistusaasta. 
Tähistuseks peab olema metalltahvel suurusega minimaalselt 25x55 mm ja paksusega 0,5 mm, mis tuleb kinnitada püsivalt ning hõlpsasti kontrollitavalt.
 
Hingedega uksel tuleb tähistus kinnitada igale ukselehele ja lengile ning lükanduksel ukseleh(ted)ele umbes 1,5 m kõrgusel.
 
Tuletõkke klaasvaheseinal või mitteavataval aknal tuleb kinnitada tähistus ainult tarindi ühele poolele ning üks tähis igale ühtse tervikuna käsitletavale osale. Sellises vaheseinas paiknevad uksed peavad olema eraldi tähistatud.
 1. Suluste vahetus on lubatud analoogses uksekonstruktsioonis katsetatud sulusega või lukukorpuste puhul on lubatud standardi EVS-EN 12209 nõuetele vastavate suluste kasutamine.
 2. Uste läve korral peab järgima katsetatud konstruktsiooni.
Kui liikumine või ruumi kasutus eeldab lävepaku ärajätmist, peab põrand olema tehtud vähemalt 100 mm kaugusel ukse mõlemalt poolt mittepõlevast materjalist ning lävepaku puudumist saab korvata järgmiste lahendustega:
 • mittepõlevast materjalist ustel võib teha ukselehe ja põranda vaheline pilu kuni 10 mm ja muul juhul kuni 5 mm. Põrand peab olema tehtud vähemalt 100 mm ulatuses ukse mõlemalt poolt mittepõlevast materjalist. Seda lahendust ei tohi kasutada korruste kaupa sektsioneerivatel ustel (näiteks trepikotta viivad uksed);
 • ukse sulgudes sulgeb automaatselt allalaskuv lävepakk (mitte slepp) ukselehe ja põranda vahelise pilu. Automaatselt allalaskuv lävepakk peab olema uksega sama tuleohutusklassiga ning omama vastavat tüübitunnistust;
Tuletõkke-lükandukse võib teha ilma lävepakuta, kui ukselehe ja põranda vaheline pilu on kuni 20 mm ja põrand on tehtud vähemalt 100 mm ulatuses ukse mõlemalt poolt mittepõlevast materjalist.
 1. Evakuatsiooniteel asuv uks võib vähendada evakuatsioonitee mõõte vältimatu lengikonstruktsiooni võrra.
 2. Ustega peab kaasas olema kasutusjuhend, mis on tootja poolt üheselt tähistatud ning seotud konkreetse avatäite tüübiga. Kasutusjuhendis peavad olema ära näidatud: 
 • Tootja
 • Toote tüüp
 • Tulepüsivusklass
 • Tulepüsivuse määramise katsestandard
 • Tulepüsivuse klassifikatsioonistandard
 • Lubatud valmistusmõõdud
 • Sulused
 • Paigaldusjuhend
 • Hooldusjuhend
6. Nõuetele vastava paigalduse tõendamiseks peab töö teostaja koostama kaetud tööde akti.