Septikud ja imbsüsteemid

VeeMehed OÜ

Septikud ja kombiseptikud
Heitvete esmaseks mehhaaniliseks puhastuseks kasutatakse sette mahuteid e. septikuid. Septik on kõige tavalisem reovee eelpuhastusseade. Tema ülesandeks on eraldada ja selitada reovees olevat heljumit. Selgitatud reovesi juhitakse tavaliselt kas imbväljakule või suublasse. Õigesti projekteeritud septik vähendab heljumit 70%, BHT (bioloogilise hapniku tarve), N ja P vähenemine on 30%. Mõlemad esitatud arvud vastavad seadusandlusega kehtestatud normidele.

Septiku maht sõltub reovee kogusest ja selle koostisest. Projekteerimisel võetakse reoveesette hulgaks inimese kohta Rootsis 225 l/aastas ja Norras 250 l/aastas (vesiklosetita elamu korral 50 l/a). Mahu arvutamisel tuleks teada ka, et reovee viibeaeg septikus ei tohiks olla alla ühe ööpäeva. Ekspluatatsiooni käigus jääb viibeaeg aga seda lühemaks, mida rohkem septik täitub settega.

Reeglina sobib 2 m³ septik 4-5 inimese reovee puhastuseks. Rohkem kui viie inimese korral on vajalik soetada juba vähemalt 3 m³ septik. Konkreetse septiku mahud sõltuvad hoonete kasutusest. Ehitus- ja hoolduskulude kokkuhoidmiseks saab mitmele lähestikku asuvale eramule ehitada ühise puhastussüsteemi.

VeemehedOUseptikud1.jpg

SEPTIK koosneb kolmest settekambrist A, B, C ning kõik heitveed (näit. Vannituba, WC, köök) juhitakse septikusse sisendtoru E kaudu.

KOMBISEPTIK koosneb ühest kogumismahutist A ja kahekambrilisest settemahutist B, C mis on eraldatud vaheseinaga. Kombiseptikus juhitakse reoveed (e. WC heitveed) sisendtoru E kaudu kogumiskambrisse A ning ülejäänud heitveed (vannituba, köök) sisendtoru E2 kaudu settekambrisse B.

septikud-tabel.jpg

Imbsüsteem

Kui Teie elamul/tootmishoonel/kontoril ei ole ühendust ühiskanalisatsiooniga, siis on siiski oluline, et reovesi, mis sealt väljub oleks puhastatud. OÜ Veemehed pakub Teie probleemidele lahendust, kui sobivate geoloogiliste tingimuste puhul on võimalik kasutada imbsüsteemi.

Pakume Teile kombineeritud puhastussüsteemi, mis koosneb kolmekambrilisest klaasplastist septikust (omadused) või kombiseptikust ja septikule järgnevast reovee pinnas-immutussüsteemist.

Kui septikus toimub reovees sisalduvate suuremate tahkete osakeste väljasetitamine, siis vette jäävad taimtoitained ning ülejäänud orgaanika juhitakse imbväljakule. Reovee pinnasesse immutamine on üks ökoloogilisemaid ja lihtsamaid reoveekäsitlusmeetodeid, sest põhimõtteliselt toimub looduse isepuhastusvõime ärakasutamine - mikroorganismid lagundavad ära reovees sisalduvad saasteained. Erinevused looduslikest tingimustest seisnevad selles, et saasteainete lagundamine on kiirem, sest tegu on konstrueeritud protsessidega. Põhjavesi ja loodus on kaitstud, lõhnaprobleemid puuduvad ja on võimalik kontrollida süsteemi töökindlust.

Reoveepuhastuseks kasutatav septik ja imbsüsteem vajab minimaalset hooldust. Vajalik on septiku tühjendamine kord aastas. Juhul, kui ületatakse projekteerimisel arvestatud reovee hulgad, siis ka tihedamalt.

Septiku ja imbsüsteemi paigaldamiseks on vajalik kohaliku omavalitsuse kooskõlastus.
Septikust ja imbväljakust koosnevast puhastussüsteemist annab ülevaate alljärgnev joonis.

VeemehedOUseptikud2.jpg
OÜ VeeMehed
Karja tee 2-8
Ääsmäe Saue vald
76402 Harju
GSM: +372 503 6623
Tel/faks: + 372 608 6146
e-mail: veemehed@hot.ee
www.hot.ee/veemehed/