Ehitusala sobivuse hindamise teenus

 

Ehitusala sobivuse hindamine on uus e-teenus, mis aitab eraisikutel, ametnikel ja ettevõtjatel hinnata ehitiste või muu objekti (sh näiteks kaevanduse, veekogu või tuulepargi) planeerimist, asukohavalikut ja saada infot selle ümbrusse jääva tagamaa loodusväärtustest, piirangutest, infrastruktuurist jne. Teenuse abil saab väljavalitud asukohale anda hinnangu lähtuvalt planeeritava ehitise (objekti) tüübist, intensiivsusest, ehituse alla jääva ala pindalast ja mõjust keskkonnale. Kasutaja valikute põhjal koostatakse tabelitest ja kaartidest koosnev asukoha aruanne.

Ala sobivuse hindamine algab ehitise (objekti) määratlemise ja selle kaardile kandmisega. Koostatavast aruandest saab teada kas planeeritava ehitise jaoks on piisavalt vaba maad, millised on looduslikud ja õiguslikud piirangud ehitusalas, milline on piirangute mõju ehitustegevusele. Samuti hinnatakse tugiteenuste kättesaadavust - kas ehitise lähiümbruses on olemas selleks vajalikud teed, tehnovõrgud, sotsiaalse infrastruktuuri objektid. Valitud andmete põhjal arvutatakse välja mitmesugused tagamaad (~5-20 km raadiuses) kirjeldavad sotsiaal-majanduslikud ja infrastruktuuri näitajad ning võrreldakse neid piirkondlike näitajatega.

Ehitusala sobivust hinnatakse rohkem kui kümnes erinevas andmekogus olevate andmete põhjal. Peamised infrastruktuuri näitajad (lasteaedade, koolide, kaupluste kaugus planeeritavast objektist) on hetkel arvutatavad ainult Saaremaa kohta.

Teenus pakub reeglid ja raamistiku erinevate keskkonnaandmete ja eksperthinnangute ühendamiseks. Nende kasutamine kompleksteenuses aitab erinevate huvide ja oskustega kasutajatel põhjendada ehitise (objekti) asukoha sobivust või mittesobivust senisest hõlpsamini.

Teenus ei ole ette nähtud planeeritavate ehitiste keskkonnamõjude hindamiseks, kuid kaudselt on seda võimalik kasutada ka keskkonna- ja maastikuplaneerimisel. Samuti ei ole teenuses kasutatav info kasutatav õigusliku tõendusmaterjalina.

Uue teenuse näol on tegu pilootprojektiga, milles väljatöötatud metoodika alusel saab luua e-teenuseid ka edaspidi.

Ehitusala sobivuse hindamise teenuse haldaja on Keskkonnaministeeriumi Info-ja Tehnokeskus.

Teenuse tehnilise lahenduse töötas välja AS Regio, koostöös mitmete erinevate erialade ekspertidega üle Eesti.

Teenuse valmimist rahastati EL struktuurifondidest.

Ligipääs ehitusala sobivuse hindamise teenusele


Lisainfo:
Ramon Torop
ITK Arendusjuht
Tel: 673 6618
ramon.torop@ic.envir.ee