Dokumendid ja load

Kinnisvara omanikuks olemisega kaasneb hulk kohustusi.

Omaniku kohustused ehituse ajal:
Ehitustegevuse käigus peab omanik tagama teatud ülesannete täidetuse, samas võib mitmed neist anda lepinguga täitmiseks ehitajale või projekteerijale.

1. Ehitusluba. Omanik peab tagama ehitusloa või kirjaliku nõusoleku olemasolu, kui need on nõutavad. Infot selle kohta, kas ehitusluba või kirjalik nõusolek on nõutavad, saab kohalikust omavalitsusest. Ehitise omanik peab tagama ka kasutusloa olemasolu, kui see on nõutav.

2. Korrashoid. Samuti peab omanik tagama ehitusplatsi ja selle ümbruse korrashoiu ning võimaldama ehitusjärelevalve ja riikliku järelevalve juurdepääsu objektile.

3. Dokumentide säilitamine. Omaniku kohustus on säilitada kõik ehitamisega seotud dokumendid, mida vajatakse hiljem korrashoiu- ja remonditöödeks ning ka ehitisega toimunud avariide põhjuste uurimisel.

4. Järelevalve. Omanik peab tagama omanikujärelevalve teostamise kogu ehitamise ajal . Omanikujärelevalve tegija ja ehitaja peab olema registreeritud majandustegevuse registris. Üksikelamut, suvilat, aiamaja, taluhoonet ja väikeehitist võib omanik enda tarbeks ehitada ise.

5. Ehituse alustamise teatise peab omanik esitama kohalikule omavalitsusele kolm päeva enne ehitamise algust. Teatist pole vaja esitada väikeehitise ehitamise korral.

6. Objekti infotahvel. Üldjuhul peab omanik panema nähtavale kohale kogu ehitamise ajaks informatsioonitahvli, milles sisaldub informatsioon ehitise, ehitusloa, ehitamise alustamise aja ja lõpetamise tähtaja, projekteerimisettevõtja, ehitusettevõtja ja omanikujärelevalve tegija kohta.

Lammutustööd vajavad samuti projekti

Oma Maja

Kui lihtsama lammutustööga tullakse tavaliselt ise toime, siis suuremate tööde puhul tasuks see kiiruse ja korrektsuse mõttes tellida vastavat teenust pakkuvalt ettevõttelt.

Hoone lammutamine nõuab läbimõeldud tegevuskava

Äripäev

Maja lammutamise aluseks on lammutusprojekt või omavalitsuse poolt väljastatud kirjalik nõusolek.

Alla 20 m2 kuuri võib püstitada kelleltki luba küsimata

Äripäev

Kuigi ehitusseadus jätab alla 20ruutmeetriste väikeehitiste puhul vabad käed, võib omavalitsus tahta eelnevat teadet või jooniseid. Kuni 60ruutmeetristelt nõuab seadus eelnevat kirjalikku nõusolekut.

Kasutusloa peab taotlema ehitise omanik

Äripäev

Ehitamise lõpetamisel hoonele kasutusloa taotlemine on hoone omaniku kohustus.

Ehituskeeluala muutmine eeldab naabri nõusolekut

Äripäev

Ka kuuri või auto varjualuse omapäi püstitamine naaberkruntide vahele ehituskeelualasse toob trahvi 18 000 krooni.

Omanikuvahetus lammutamisest ei päästa

Äripäev

Kui omanikul on kohustus ebaseaduslik juurdeehitus lammutada, siis omanikuvahetus sellest ei päästa, sest uus omanik peab juurdeehituse ikkagi lammutama.

Renoveerimistöödega kaasnevad nõuded

Äripäev

Ehitise renoveerimist kavandades on omanikul vaja endale selgeks teha, missuguseid õigusaktides sätestatud nõudeid tuleb ehitus- ja rekonstrueerimistegevusel arvesse võtta.

Lodža sulgemine vajab luba

Äripäev

Oma maitse järgi isepäi rõdu või lodža kinniehitamine võib tuua korteriomanikule kaela 18 000kroonise trahvi ja rõduakende lammutamise kohustuse.