Fermide paigaldus ja valmistamine


Katuse ehituse puhul on klassikalise sarikatelahenduse kõrvale tulnud üha enam populaarsust koguv ja tõhusam meetod. Nimelt on täna ehitusinfo luubi all katusefermid. Räägime kuidas katusefermid teevad kogu tööd ehitusplatsil kohapeal lihtsamaks. Lisaks vaatleme kuidas fermid tehases valmivad ning heidame pilgu paigalduse protsessile objektil.


Konstruktsioonid

Ehitusinfo

Kandekonstruktsioon - karkass ja seinad

Kandekonstruktsioonid peavad andma hoonele tugevuse ja püsivuse.
Hoone kandekonstruktsioonideks on kandvad sise- ja välisseinad või karkass.
Karkassi põhielementideks on sambad ehk postid ja nendele toetuvad talad.
Taladele toetatakse vahelae konstruktsioonide elemendid - vahelaepaneelid.

Kandekonstruktsioonide iseloomu ja paiknemise järgi liigitatakse hooned järgmiselt:
• Kandvate pikiseintega hooned. Selle lahendusega ehitatakse peamiselt suurplokk- ja tellishooneid. Ruumide planeerimine on selle skeemi puhul võrdlemisi vaba, kuid avade suurus on piiratud, eriti kõrgemate hoonete puhul. Vahelaepaneelid asetatakse siin põiki hoonet, mille tõttu nende pikkus on suur. Pikemad paneelid nõuavad valmistamisel suhteliselt rohkem terast. Välisseinte ülesandeks on soojapidamine ja katuse ning vahelagede koormuse vastuvõtmine.
• Kandvate põikseintega hooned. Selle skeemi järgi ehitatakse paneel-, plokk- ja tellishooneid. Ruumide laius on seotud põikseinte asukohaga. Paneelid asetatakse siin piki hoonet, mille tõttu nad on lühemad ja terase kulu on suhteliselt väiksem. Kasutatakse ka toasuurusi paneele. Välisseinte ülesandeks on soojapidamine ja enda kandmine.
• Kandvate piki- ja põikseintega hooned leiavad kasutamist peamiselt paneelelamutena. Ruumide planeering on võrdlemisi piiratud. Toasuurused vahelaepaneelid toetuvad kandeseintele kõigil neljal serval, mille tõttu terase kulu on minimaalne. Välisseinte ülesandeks on soojapidamine ja vähemal määral katuse ja vahelagede koormuse vastuvõtmine.
• Mittetäieliku karkassiga hoonetes on kandvad piki- ja põik-siseseinad asendatud postidest ja taladest karkassiga. Vahepaneelid võivad olla asetatud kas piki- või põiki hoonet, vastavalt talade paiknemisele. Samuti on võimalik kasutada toasuurusi paneele. Ruumide planeering on vabam, kuid sõltub talade asetusest. Välisseinad võtavad vastu koormusi katuselt ja vahelagedelt. Selle skeemi järgi võib ehitada paneel-, suurplokk- ja tellishooneid.
• Täieliku karkassiga hoonetes on välis- ja siseseinad vabastatud koormuste kandmisest,
hoonet kannab sammastest ja taladest karkass. Ruumide planeerimine on seotud karkassielementide asukohaga. Välisseinte ülesandeks on soojapidamine ja enda kandmine. Täieliku karkassiga ehitatakse kõrgelamuid ja ühe- või mitmekorruselisi ühiskondlikke ja tööstushooneid.

 

Poolik hoonekarp kardab vett ja talvist jäätumist

Äripäev

Vastu talve pooleli jäänud majakarp vajab läbiligunemise ja lõhkikülmumise eest kaitseks kas või ajutist katust ja hädapäraseid aknakatteid.

Aurutõke ja õhutõke Pro Clima

Pro Clima® pakub komplektseid lahendusi hoone seinte ja katuste tihendamiseks. Pro Clima® tooted on varieeruva difusiooni takistusega (hingavad). Auru- ja õhutõkke süsteemid on õhutihedad ja on garanteeritud Blower Door`si kindlus.