Ehitussõnastik

AB / CDE / FGH / IJK / LMN / OPR / STUVÕÄÖÜ

Aaderdamine - ehk aaderdus on puidule või marmorile omase soonilise tekstuuri andmine värvitud pinnale. Aaderdatakse tavaliselt seinu, uksi, aknaid ja mööblit.
Aaderduskamm - on lame painduv terasest või plastmassist tööriist, millel on traadist või kummist piid või hambad ning mida kasutatakse aaderdamiseks.
Abrasiivpaber - ehk lihvpaber ehk lihvimispaber ehk liivapaber on abrasiivipulbriga kaetud paber pindade lihvimiseks. Abrasiivi liigi järgi eristatakse liivapaberit kitsamas mõttes, klaaspaberit ja smirgelpaberit.
Ajagraafik -
projekti teostamiseks vajalike tööde graafilis-kronoloogiline järjestus.
Ajutine ehitis - ehitusloaga piiratud ajavahemikuks püstitatud ehitis.
Akvedukt - sillataoline veejuhe.
Allmaaehitis - ehitis, mille pealispind koos pinnaskattega on maapinnaga ühel kõrgusel või sellest allpool (kaeveõõned, tunnelid, metrooehitised, gaasi-, nafta- ja veehoidlad, liiklus- ja tehnovõrgutunnelid, maa alused parklad, garaažid jne).
Alltöövõtja - töövõtja valitud juriidiline või füüsiline isik lepingujärgse töö tegemiseks. Vastutab tehtud tööde eest teda ametisse võtnu ees.
Alltöövõtt - lepingujärgne töövahekord, kus üks ettevõte teeb tööd teisele ettevõttele(alltöövõtutööd, nimetatud ka ostetud töödeks).
Arhitektuur - ehituskunst.
Arvutusskeem - ehitustarindi lihtsustatud (idealiseeritud tasandiline või ruumiline) kujutis, mille alusel tehakse dimensioonimis- või kontrollarvutusi.
Asendiplaan - naaberkruntidega seotud plaan, mis määrab hoone(te) ja rajatiste asendi krundil.
Asfalt - musta või pruuni värvi viskoosne peamiselt süsivesinikest koosnev looduslikult esinev aine. Asfalti leidub looduses peamiselt nafta degradeerumise produktina. Raske nafta koosnebki suurel määral asfaldist. Asfalti sisaldavaid setteid nimetatakse tavaliselt tõrvaliivadeks, ehkki tõrv ja asfalt on erinevad asjad.
Asjad - kinnis- ja vallasvara ning varaliselt hinnatavad õigused asjaõigus-seaduse mõistes.
Asjaõigus - tsiviilõiguse osa, mis korraldab vara omaniku õiguspädevusega (valdamise, kasutamise, käsutamisega) seostuvaid ühiskondlikke suhteid. Asjaõigused on omandiõigus ja piiratud asjaõigused: servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus.
Asula - haja- või tiheasustusega territoriaalselt piiritletud (lahkmejoontega piiratud) eluhoonete ja õuede grupp.
Asum - linna kindlapiiriliste tunnustega osa. Võib asetseda ka linnast eraldi.
Asustusüksus - asula ja asum.
Autorijärelevalve - projekteerija vastutusest tulenev tegevus ehitusplatsil, mis hõlmab töövõtja koostatud tööjooniste hindamist ja võrdlemist tehnilise projektiga; materjaliuuringute ja seadmete katsetamise tulemuste läbivaatamist; ehitusplatsi regulaarset ülevaatust ja tööde kvaliteedi kontrolli ning ehitustööde käigus esilekerkivate küsimuste lahendamist.
Avalik asi - asi, mis kuulub riigi- või munitsipaalomandisse ja on oma ühiskondliku olemuse tõttu üldkasutatav nagu territoriaalmeri, laevatatav veekogu, avalik tänav, väljak ja park. Avalik asi ei ole tsiviilkäibes.
Avalik pakkumine, avatud pakkumine - pakkumismenetlus, mile puhul võivad pakkumuse esitada kõik soovijad.
Avatud brutopind - ehitise avatud brutopind on ehitise pind, mida määratakse ehitise viimistletud välispinnast mõõdetuna (ei võeta arvesse ehitise fassaadil asuvaid kujunduslikke elemente). Ehitise avatud brutopinna piiriks on ehitise piiramata küljes konstruktsioonide välispindu ühendav mõtteline joon, kusjuures ehitise piiramata, kuid kaetud pinna korral on ehitise avatud brutopinna piiriks katuse horisontaalprojektsioon

Basalt - peeneteraline kuni klaasjas harilikult musta värvi vulkaaniline kivim. Basalt on levinuim kivim maakoore ülaosas. Basalti kasutatakse ehitusmaterjalina ning skulptuuride valmistamiseks.
Betoon - on ehituses kasutatav segu. Betoon koosneb sideainest (tsement, lubi vms) ja täitematerjalist (liiv, kruus, killustik), kõvastub mõne aja jooksul kivikõvaks. Võimaldab valada väga keerulise kujuga ehitusdetaile või terveid ehitisi. Raudbetooni puhul on tugevduseks lisatud raudvardad või traatvõrk. Tiheduse järgi klassifitseeritakse betoonid (EVS-EN 206-1 "BETOON Osa 1: Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus" põhjal): raskebetoon kuivtihedusega üle 2600 kg/m³, normaalbetoon kuivtihedusega 2000–2600 kg/m³, kergbetoon kuivtihedusega alla 2000 kg/m³.
Betoonitööd - betoon- ja sardbetoontarindite ning ehitiste püstitamisel tehtavad tööd, nt betoonisegu valmistamine, teisaldamine, raketisse paigaldamine, tihendamine, värske betooni hooldamine; monteeritavate tarindite vuukide monoliitimine.
Bituumen - on üldnimetus looduslikult esinevatele põlevatele tahketele või vedelatele süsivesinike segudele. Peamiselt bituumenist koosnevad näiteks nafta ja asfalt.
Buldooser - erilise rippseadisega traktor pinnase kaevamiseks ja väiksemale kaugusele ümberpaigutamiseks; press latt- ja profiilraua painutamiseks.